Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ № АБ-11- 114 /19.09.2011 Г.

20 Септември 2011

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 114 /19.09.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен Подробен устройствен план / Парцеларен план за трасе на електро провод

20 кV за захранване на обект „Площадка за ПВОС” гр. Болярово в поземлен имот 05284.240.160 по КК, местността „ Чочоров чеир” в землището на гр.Болярово. Засегнати имоти с идентификатор 05284.240.160 по КК, собственост на община Болярово. ПУП-ПП се намира в отдел „УТТО и Е” при община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

  •