Начало » Новини » Новинa
Актуално
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЧК В БОЛЯРОВО

16 Декември 2011

Годишно отчетно събрание на Общински съвет на БЧК в Болярово

Лора Величкова

На 16 декември 2011 г. се проведе годишно събрание на Общинския съвет на БЧК- Болярово. Представител на местната административна власт беше заместник- кметът на общината Жельо Желев. С присъствието си удостоиха мероприятието и гостите от град Ямбол - инж. Митко Филипов, директор на Областния съвет на БЧК, Добриела Праматарова и Таня Дасалова, служители в същата институция.

За председател на събранието бе избрана Нели Христова, а протоколчик беше Бинка Величкова.

Под формата на обширна и изчерпателна презентация председателят на Общинския съвет на БЧК София Минева запозна присъстващите с богатата и разнообразна дейност на всички подразделения на БЧК на територията на общината през отиващата си 2011г.

Съпоставен с броя на населението, членският състав наброява 500 лица – една наистина внушителна цифра. Относно събирането на членски внос изпълнението е 100 %.

Работата по линия на БЧК се осъществява в различни сфери: социално-помощна дейност, подготовка и помощ при бедствия, здравно-просветна, финансово-административна и организационна дейност. Многобройните акции, дарителски кампании, популяризирането на основните хуманитарни принципи на БЧК- всичко това очертава наситения с дела облик на общинската организация на БЧК-Болярово.

Раздаването на хранителни продукти на социалнослаби лица по програма „Благотворителност” на ЕС за 2010 г. (първи, втори и трети транш) беше ценна помощ за хората с нисък социален статус. Реализирана със съдействието на кметовете и кметските наместници от доброволци на БЧК, тази благотворителна дейност подпомогна донякъде нуждаещите се лица.

Две много важни акции, свързани с децата на общината бяха посочени тук- акция за набиране на дрехи, в която се включиха жители на цялата община и бяха раздадени на крайно нуждаещите се деца от ОУ „Стефан Краджа” и акция „Светлина” с проведен открит урок с децата от двете училища на територията на общината на тема „Урок по пътна безопасност и първа помощ”.

Госпожа Минева подробно бе разказала в презентацията и за здравно-просветната дейност на организацията , за беседите и лекциите по гражданска защита и здравно възпитание проведени в училилащата и детските градини на територията на общината ни, за сътрудничеството с областния съвет на БЧК и обученията , в които членовете на общинската организация са взели участие, за още многото свършено през годината.

От своя страна инж. Митко Филипов даде много добра оценка за работата на боляровската общинска организация - най-високата по скалата на БЧК. Той изказа благодарност за доброволния труд и положените усилия на всички активисти и доброволни сътрудници.

Отчетът за дейността на общинската организация бе приет единодушно, както и този на Контролната комисия, представен от Галина Димитрова.

Накрая присъстващите имаха възможността да се запознаят с плана за работа за 2012 г. наЯмболската червенокръстка организация до 2020 г.

С благодарност към всички членове на общинската организация на БЧК се включи и заместник-кметът на общината Жельо Желев. Отношение взеха също Таня Даскалова ,член на ОС на БЧК, Янко Анев – медицински фелдшер в СОУ „Д-р Петър Берон” и активно помагащ и ръководещ акциите на БМЧК в училището, преподавателката в същото училище Бинка Величкова.

В техните изказвания имаше благодарност и възхищение от доброволния труд на всички членове на организацията и надеждата те да се увеличат, дори и само като симпатизанти.

  •