Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СЛОЙ „ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ”

7 Януари 2012

От 06 януари до 20 януари всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”, както и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на заявените от тях за подпомагане земеделски площи за 2011 г.

Запознаването на кандидатите със заявените от тях площи (блокове на земеделско стопанство), които изцяло или частично попадат извън специализирания слой може да се извърши чрез секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания”. Запознаване с географския обхват на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” може да се извърши в която и да е общинска служба по земеделие в рамките на областта, в която се намират заявените от кандидата площи. При посещение в службите, земеделските стопани е препоръчително да носят карти на блоковете на земеделското стопанство от заявлението за подпомагане за 2011.

До 20.01.2012 г. могат да се подават възражения по предварително одобрен образец срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” по отношение на конкретни негови части. Възраженията се генерират автоматично от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие” след като земеделския стопанин е избрал за кои части да подаде възражение. Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане, самостоятелно или със съдействието на служители на ОСЗ. Възражението се подписва от кандидата, който следва също така да попълни саморъчно и адреса на областната дирекция „Земеделие”, чрез което се подава възражението. Всеки кандидат ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова (тоест впоследствие да се включат и БЗС, които първоначално не са били избрани).

Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени съгласно изискванията на заповедта, тоест не са подадени в срок или не са по образец, генериран от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания”.

Няма да се разглеждат и постъпили възражения относно площи, които са били проверени за кампания 2011 г. от страна на Технически инспекторат на Разплащателната агенция , тъй като за тези случаи одобрението на подпомагането се базира на резултатите от тези проверки, а не на данните от специализирания слой.

Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” ще бъде актуализиран, в случаите когато бъде установена техническа грешка или е пропуск в него.

Потвърждаването или изменението на обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” се осъществява само на екран, по ортофотозаснемане 2011 или спрямо констатациите от протоколи от всички типове теренни проверки. Изменението на обхвата на специализирания слой може да бъде както в посока включване в него на определени площи, така и в премахване на такива.

Въз основа на така актуализирания специализиран слой Разплащателната агенция ще направи преизчисления на извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ. Разплащателна агенция ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които първоначално е изплатено по-малка сума. За земеделските стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, Разплащателна агенция ще предприеме стъпки за нейното възстановяване.

Таня Атанасова

  •