Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩЕСТВЕНО ОБЪСЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР.БОЛЯРОВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

13 Януари 2012

Лора Величкова

На 10 януари 2012 година от 10 часа в Заседателната зала на община Болярово се състоя обществено обсъждане на проект Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на гр.Болярово, община Болярово” по ПРСР, Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони с одобрени за финансиране разходи в размер на 4 107 756.00 лв. от които 80 (осемдесет) % се осигуряват от Европейския съюз и 20 (двадесет) % се осигуряват от държавния бюджет на Република България.

На него присъстваха секретарят на общината Мария Чанева, членовете на екипа по проекта: специалисти и граждани на гр. Болярово

Господин Палов-гл.експерт ТСУ на община Болярово изложи целта на Общественото обсъждане да се даде възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им, след което запозна присъстващите с основните дейности включени в проекта - изграждане и реконструкция на съществуващата вътрешно водопроводна мрежа на гр.Болярово, срока на изпълнение и отговори на поставените уточняващи въпроси от страна на гражданите.

  •