Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

24 Януари 2012

Проект: № 1

Име на проекта:

“Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

BG161PO001/4.1-03-0031 – регистрационен номер на проекта

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие”

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010

Основна цел на проектното предложение е да осигури общинска образователна инфраструктура - СОУ”,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развити

Специфична цел

• Внедряване на мерки за повишванена енергийната ефективност на СОУ,,Д-р Петър Берон;

• Удовлетворяване на нормите за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата за преминаване към по-висок енергиен клас;

• Реализиране на мерки за намаляване на нормализирания разход на енергия в размер на 476,27 MW/h / годишно, което е икономия от 74,44 %;

• Осигуряване на необходимите хигиенни норми на топлинен комфорт и осветеност в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия;

• Да се подобри и образователната и работна среда в СОУ,,Д-р Петър Берон на 250 ученика на възраст от 7 до 18 години и 28 души персонал;

• Да се осигури равен достъп до провеждане на общообразователно обучение обучение на групите в неравностойно положение, вкл. роми.;

Общ размер на проекта – 931 912,28 лв.

Предстои подписване на договор между Община Болярово и Министерството на Регионалното развитие и благоустройството.

Проект: № 2

Име на проекта:

„Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово, община Болярово”

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие”

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”

Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Основна цел:

Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живот на населението на община Болярово от наводнения чрез прилагане на устойчеви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда коррекция на р. Поповска в участъка започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Предвидените дейности не са свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Освен това реализацията на инвестиционното предложение ще подобри проводимостта на речното корито и ще предотврати заливането на прилежащите терени и нормалната експлоатация на жилищните сгради.

Специфична цел

• Внедряване на мерки за предотвратяване от наводнения с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве;

• Да се подобрят възможностите за развитие на община Болярово;

• Развитие на екологичната инфраструктура за възстановяване на естествената околна среда и опазване на екологичния потенциал на река Поповска;

• Подобряване качеството на живот на населението на град Болярово;

• Подобрена информираност и обществена подкрепа за прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.

• Обмен на опит за съвременните подходи за опазване на речните екосистеми и предотвратяване на щетите от наводнения.

Постигане на социално включване на подрастващите в неравностойно положение, в т.ч. и на ромите.

Общ размер на проекта – 535 138,67 лв.

Предстои подписване на договор между Община Болярово и Министерството на Регионалното развитие и благоустройството.

  •