Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

20 Февруари 2012

Лора Величкова

На 17 февруари 2012 година от 9.30 часа се проведе четвъртото заседание на Общински съвет- Болярово.

На него общинските съветници разгледаха, разискваха и ще гласуваха докладни записки относно: Плана за заседанията на ОбС Болярово през 2012 година; приемане отчета за изпълнението на бюджет 2011 година; приемане на бюджета на общината за 2012 година; приемане на Наредба за управление на горските територии; приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата 2011 – 2015 година; Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2012 – декември 2012 година; категоризиране на жилища общинска собственост според предназначението им; приемане на Годишния отчет на Местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово за 2011 година; приемане на календар за културните дейности през 2012 година; приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото и четвъртото тримесечие на 2011 година; преминаване на общински имоти в село Малко Шарково от публична в частна собственост и продажбата им; съгласие за прокарване на подземна кабелна електропроводна линия – 1 Kv от ПИ 297 по КВС на землище с. Горска поляна, община Болярово, засягащо поземлен имот 60098 нива, собственост на „Веко консултинг” ЕООД гр. Бургас, ПИ 316 ведомствен път „Булгартрансгаз ЕАД, ПИ 297- полски път, собственост на община Болярово; одобряване на ПУП- парцеларен план на трасе на подземен кабел от ПИ 60098 до ЖР в ПИ 297 по КВС на землище с. Горска поляна, община Болярово; съгласие за прокарване на подземна кабелна електропроводна линия- НН от ПИ 000015 до ТП в ПИ 000085 по КВС на с. Малко Шарково, община Болярово, засягащо ПИ 000085 – друга селскостопанска територия, собственост на напоителни системи ЕАД, ПИ 000083- полски път – публична собственост на община Болярово, ПИ 000312 – водни площи собственост на МЗГ-ХМС, ПИ 000313- водни площи, собственост на МЗГ-ХМС, ПИ 000016- полски път- публична собственост на община Болярово, ПИ 000015- за производство на ел. енергия, собственост на „ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД; одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между общините Тунджа, Ямбол, Болярово и Стралджа за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 година; предложение на областен управител на основание чл. 198 е ал.5 от закона за водите за разглеждане на въпроси от „Асоциация по В и К- Ямбол на заседание на 16.03. 2012 г. от 11 часа в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово по въпросите от дневния ред на общото събрание на Асоциацията; обявяване на едноетажна масивна сграда- Културен дом с идентификатор № 69208. 501. 552.1 със застроена площ 887 кв. м., находящи се в поземлен имот с идентификатор № 69208. 501.552 по кадастралната карта на с. Стефан Караджово, одобрена със заповед № РД-18-9/ 10.04. 2007 г. от публична общинска в частна собственост и даряване на същата за НЧ „Стефан Караджа- 1904” с. Стефан Караджово с ЕИК 00962970; обявяване на едноетажна масивна сграда- Културен дом със застроена площ 904 кв. м., находяща се в кв. 32 по плана на с. Воден, одобрен със Заповед № 868/ 17. 09. 1975 г. от публична общинска собственост и даряване на същата на НЧ „Ана Маймункова- 1894” с. Воден с ЕИК 0009963046.

  •