Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕКСПЕРТИ ПРЕДСТАВИХА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК ПО РЕФОРМАТА В ГОРСКИЯ СЕКТО�

27 Февруари 2012

На семинар-дискусия бе представен постигнатия напредък по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор, финансиран безвъзмездно от Световната банка, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

В събитието взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции към нея, новосъздадените държавни горски предприятия, браншовите и неправителствени организации, практикуващи лесовъди, горски предприемачи, профсъюзни организации и други заинтересовани страни и институции от горския сектор.

В рамките на семинара беше обобщено изпълнението на дейността „Наблюдение и оценка на процеса на реформа и дейността на сектора и обучение в новите длъжности. Български и чуждестранни експерти представиха проекти на индикатори за наблюдение и оценка на реформата, както и проект на отделните модули за обучение. По време на дискусиите всеки от участниците изрази мнението и препоръки по объжданите теми.

Дейността Наблюдение и оценка на процеса на реформа и дейността на сектора вече е във втория етап от изпълнението. Целта на извършването на мониторинг и оценка на дейностите по проекта е да има възможност резултатите от реформата в горския сектор систематично да бъдат наблюдавани и оценявани. Това ще улесни процеса на реформи, чрез предоставяне на информация дали е необходимо предприемането на коригиращи мерки. Разработеният план за мониторинг и оценка ще проследява напредъка в постигането на стратегическите цели и предоставянето на мерки и ключови дейности. Той съдържа набор от индикатори за всяка стратегическа цел, изходната ситуация, определените цели, планираната дата за постигане на съответната цел и действителната дата.

В рамките на деиност Обучение в новите длъжности, част от Проекта, са проведени поредица работни срещи и дискусии със заинтересованите страни. В резултат е разработена програма за модулно обучение, която беше представена пред участниците в семинара. Проведоха се дискусии по тематичното съдържание на всеки от 6 обучителни модула: Разбиране и управление на промяната, Комуникация - ангажиране на заинтересованите, Управление на човешките ресурси, Бизнес етика, Бизнес развитие – разнообразяване на приходите, Регулаторна и контролна функция. Обученията ще се провеждат в периода 05.03 – 01.06.2012 г. и са насочени както към представители на държавната горска администрация (Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите, Държавни горски предприятия), така и към общински и частни собственици на гори. За да бъде осигурена устойчивост в дългосрочен план, ще се създаде група за обучение на обучаващи, която да представи в по-широк обхват новостите за подготовка на необходимите кадри.

Проектът в подкрепа на реформата в горския сектор е безвъзмездно финансиран от Фонда за институционално развитие на Световната банка. Той предвижда предоставянето на техническа подкрепа на Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието и храните с цел завършване на провеждащата се институционална реорганизация, обучение на персонала и подобряване на предоставяните услуги в горския сектор. Крайната цел на проекта е изработването и прилагането на ефективна законова и подзаконова уредба, гарантиращи съхранението и правилното стопанисване на горите като част от националното богатство на Република България.

Таня Атанасова

  •