Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОДПИСВА СЕ ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА БОЛЯРОВО И МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

28 Февруари 2012

Лора Величкова

На 27 февруари 2012 година кметът на община Болярово Христо Христов подписа договор относно “Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”.

BG161PO001/4.1-03-0031 е регистрационния номер на проекта, а срокът му е 24 месеца, смятан от датата на подписването.

Източник на финансиране на проекта - Оперативна програма „Регионално развитие”Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”.Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010

Основната цел на проектното предложение е да осигури общинска образователна инфраструктура - СОУ”,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развити. А специфична цел са

• Внедряване на мерки за повишванена енергийната ефективност на СОУ,,Д-р Петър Берон;

• Удовлетворяване на нормите за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата за преминаване към по-висок енергиен клас;

• Реализиране на мерки за намаляване на нормализирания разход на енергия в размер на 476,27 MW/h / годишно, което е икономия от 74,44 %;

• Осигуряване на необходимите хигиенни норми на топлинен комфорт и осветеност в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия;

• Да се подобри и образователната и работна среда в СОУ,,Д-р Петър Берон на 250 ученика на възраст от 7 до 18 години и 28 души персонал;

• Да се осигури равен достъп до провеждане на общообразователно обучение обучение на групите в неравностойно положение, вкл. роми.;

Общият размер на проекта е на стойност 931 912,28 лв.

Договорът между Община Болярово и Министерството на Регионалното развитие и благоустройството беше подписан на 27 февруари в сградата на Министерството в София.

  •