Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЛАСТНО ОБЩО ОТЧЕТНО СБРАНИЕ НА БЧК

29 Февруари 2012

На 28.02.2012 година се проведе Областно общо отчетно сбрание на Ямболската Червенокръстка организация в град Ямбол. Гости на събранието бяха доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор на НС на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам. генерален директор на НС на БЧК, г–н С. Стойчев - член на Национален съвет на БЧК, г–жа М. Толева – зам.кмет на Община Стралджа, г-жа М.Чанева – секретар на община Болярово, г-жа Т. Павлова – говорител на ОД на МВР - Ямбол, Мурат Ахмедов – мл. експерт - Областна администрация – Ямбол, д-р П. Диманов – Директор на МБАЛ «Св. Пантелеймон», д-р А. Иванов – Управител на ДКЦ 1, г-жа К.Колева – Директор на РДСП – Ямбол, г-жа А.Бонева - Директор на ЦОП «Усмивка», д-р Д. Атанасова – Директор на ДМСГД – Ямбол, г-н М.Димитров – Директор ДСХ и ДСП – Ямбол, И. Караманов – Председател на Обществена фондация «Мостове над Тунджа», г-жа Я. Стоева – изп. директор на ОФ «Мостове над Тунджа», г- н С. Петков – Каритас България, г-жа Г. Александрова – директор на ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» с. Зимница, г-н Динев – ст. експерт РИО на МОМН - Ямбол, представители от РЗИ – Ямбол, Дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол, Бюро по труда –Ямбол, медии и други партньори.

Председателстващ на събранието беше председятелят на общинската организяция на БЧК- Болярово госпожа София Минева. Първо тя даде думата на председателя на ОС на БЧК - Ямбол д-р Антоанета Антонова, която предсатави отчетения доклад на ОС на БЧК – Ямбол за работата на областната организация. В доклада бяха включени раздели по основните дейности на БЧК - организационна дейност; социално – помощна дейност; промоция на здравето; телефон на доверието; промоция на безвъзмездното кръводаряване; първа долекарска помощ; мениджмънт на бедствията; водноспасителна дейност; български младежки Червен кръст; връзки с обществеността и международно сътрудничество.

Директорът на ОС на БЧК - Ямбол инж. Митко Филипов представи пред делегатите и гостите на събранието Проекто - бюджета за 2012 година и План за работа през 2012 г.

Делегатите на събранието приеха отчетния доклад за работата на областната организация през 2011 г, отчетния доклад на Областната контролна комсия, проекто-бюджет на ОС на БЧК –Ямбол за 2012 г. и план за работата на организацията през 2012 г.

Доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК даде много висока оценката на областната организация за реализираните дейности през отчетния период.

  •