Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

7 Март 2012

Отдел УСУТ при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ с идентификатор № 69208.28.387, местност „Костови алчаци” в землището на с. Стефан Караджово, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •