Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е

7 Март 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ 94-00-210/06.03.2012г.

Отдел „УСУТ” при община Болярово на основание чл.149, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е издадено разрешение за строеж на обект ” Гараж” находящ се на ул.”Индже войвода” петно № 4 в ПИ с идентификатор № 05284.501.1497 по КК на гр.Болярово.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването му могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РО НСК при РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •