Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ 3

7 Март 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-74/24.01.2012 г.

Управление „УСУТ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено строително разрешение № 5/24.01.2012г. за строеж на ”Възстановяване на язовир „Малко Шарково”, с.Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол, вследствие свлачищни процеси по сухия откос на стената” имоти №№100, 311, 312, 313 по КВС с.Малко Шарково, имот № 52 по КВС на с.Воден, имот №1, по КВС на с.Горска Поляна

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването му могат да обжалват Разрешението за строеж пред началника на РДНСК Югоизточен район гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •