Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

13 Март 2012

Лора Величкова

На 12 март 2012 година се състоя заседание на Комисията за детето при община Болярово. Председателят на комисията- заместник- кметът на Болярово госпожа Нина Терзиева откри заседанието, изказвайки мнението си за работата на комисията през изминалата година и давайки нови идеи и предложения.

По първа точка от дневния ред беше разгледан Отчетът за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2011 г. на община Болярово.

В изготвеният от секретаря на комисията отчет Милена Манолова са подробно описани дейностите, реализирани през годината и набелязяните цели. Приоритетните области са: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;Осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;Подобряване на грижите за здравето на децата;Отдих, свободно време и развитие на способностите и талантите на децата;Защита на децата от насилие и експлоатация. След приемането на отчета от членовете на комисията се разгледа и одобри Общинска програма за закрила на детето за 2012 година. В нея набелязаните приоритетни области са: намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции; подобряване здравето на децата; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба , насилие и експлоатация; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; насърчаване на творческите заложби на децата. Към всяка от тези приоритетни области са набилязани и конкретни цели. А отчета и програмата ще бъдат разгледани и разисквани на Петото заседание на Общински съвет – Болярово на 29 март 2012 година.

След приемането на отчета и програмата членовета на комисията дадоха своето мнение и предложения за бъдещата работа на комисията, като основно те бяха в разширяване на сътрудничеството на комисията на местната власт и с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

  •