Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБСЪЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ

13 Март 2012

В заседателната зала на община Тунджа се проведе обсъждане по повод изказаното от страна на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово да кандидатстват съвместно с проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Водеща роля при реализирането на проекта има община Тунджа.

След обсъждането, присъстващите се обединиха, че основна цел, която проекта си поставя е насочена към насърчаване създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово, основаващ се на базата на общи културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси. Освен това проектът си поставя да постигне и: - развитие на местната регионална инфраструктура в областта на повишаване нивото на капацитет по отношение човешкия ресурс в сферата на туризма;

- създаване на ефективни предпоставки за осъществяване на качествено нов тип маркетинг и реклама на туристическия потенциал на региона;

- подкрепа на стари и разкриване на нови дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращ природното, културно и историческо наследство на региона;

- осъществяване на диверсификация на туристическия потенциал и ресурси на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово

- привличане на нови туристически потоци и разкриване възможностите за туризъм в региона на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово;

- насърчаване използването на нови и съвременни методи на туристически маркетинг и изработване на нова маркетингова стратегия за туризъм в региона.

- разширяване на потенциалното търсене и предлагане на туристически продукти.

- насърчаване партньорството между местните власти от една страна и местните власти и туристическите сдружения от друга, с цел подобряване качеството и пазарната стойност на туристическите продукти, както и съвместно маркетингово обслужване на туристическите дестинации;

  •