Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

14 Март 2012

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул.”Димитър Благоев” №7

Кмет тел.: 04741 / 69-02, 69-01; факс: 04741 / 64-30; моб.тел: 0879/996066

Е:mail: [email protected]

З А П О В Е Д

№ РД – 5 – 158/ 13.03.2012год.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА чл.15 ал. 3,ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 18 във вр. с правното предписание на чл. 10, ал. 8 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.),

ОТКРИВАМ:

Процедура за възлагане на маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, за стойност 67 484 лева при следните условия:

1.Възложител: ОБЩИНА БОЛЯРОВО със седалище и адрес на управление: 8720 гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев” № 7, телефон за връзка: 04741 69 08, факс: 04741 64 30, електронен адрес: [email protected], служебно лице за контакт: инж. Георги Чакъров – инженер лесовъд .

2.Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС. Гаранцията за участие е под формата на парична сума на стойност 2025,00 лв., внесена по сметка на Възложителя, съответно:

БАНКА ДСК ЕАД, ГР.ЕЛХОВО, офис БОЛЯРОВО

В1С: STSABGSF

IBAN: ВС70STSA93003308800459

или в касата на общината.

3. Предмет на процедурата, количество, начална цена, място на извършване на дейността.

Маркиране на дървесина от одобрен годишен план за 2012 год. и план извлечение за засегнати отдели от снеголом

Количеството и мястото се виждат от:

- Приложение № 1 – годишен план

- Приложение № 2 –план извлечение

Начални цени за маркиране според одобрения годишен план и план извлечението:

- за възобновителна сеч – 1,80 лв./пр.м3 без ДДС съгласно сортиментната ведомост

- за санитарна сеч - 1,80 лв./пр.м3 съгласно сортиментната ведомост

- за санитарна сеч с интензивност 100% - 1,50 лв./пр.м3 съгласно сортиментната ведомост

4. Правно основание за откриване на процедурата:

Чл. 10, ал. 1, т. 18 във вр. с правното предписание на чл. 10, ал. 8 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.),

5. Срок на изпълнение: За маркиране до 30.06.2012 год., краен срок на договора:

15.07.2012 година.

6.Място за изпълнение на поръчката:

В горски територии – общинска собственост, на територията на Община Болярово, с отдели и подотдели, съгласно Приложение № 1 – годишен план и приложение № 2 –план извлечение (приложено към конкурсните документи и бъдещия договор, което е неразделна част от тях)

7.Технически изисквания:

Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по маркиране на дървесината, които са определени от Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата", където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:За участие в процедурата се допускат юридически и физически лица регистрирани в публичният регистър по чл.241 от ЗГ за който не са налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти"

9.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Кандитатите определени за ИЗПЪЛНИТЕЛ внасят гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от достигнатата цена. Гаранцията за изпълнение се представя в парична сума, внесена по сметка на Възложителя

10.Срок на валидност на предложенията: 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите.

11. Критерий за оценка на офертите:

НАЙ-НИСКА предложена цена за изпълнение на възложените дейности по маркиране на дървесината.

12.Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи за участие:

а)комплект от конкурсните документи се получава от стая № 11 на третия етаж в сградата на Община Болярово , всеки работен ден от 08.00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за закупуването им до 12,00 ч. на 26 .03.2012 г., срещу заплащане на цена от 50,00 (петдесет)лв., без ДЦС, която се внася в брой в касата на общината

б)при провеждане на открития конкурс и на втора дата, конкурсни документи се закупуват всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за закупуването им до 12,00ч. на 30.03.2012 г., срещу заплащане на цена от 50,00 (петдесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на общината.

14.Място и срок за подаване на предложенията (офертите):

Офертите се подават в деловодството Община Болярово всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването им до 12,00 ч. на 26.03.2012 за първа дата и до 12,00ч. на 30.03.2012 г. Предложенията могат да бъдат подадени и по електронен път при спазване на условията и по реда на Закона за електронния документ и електронен подпис в горе посочените срокове.

15. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения.

а) първа дата за провеждане на открития конкурс е 26.03.2012 г. от 14,00 ч., в административната сграда на Община Болярово, което е първото заседание на комисията.;

б) втора дата за провеждане на открития конкурс е 01.04.2012 г. от 14,00 ч. В административната сграда Община Болярово , но само при невнесени оферти от първата дата, при същите условия и цени обявени от Възложителя;

16. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - общинска собственост, да се публикува на интернет страницата на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, както и да се постави на информационното табло на общината.

17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. З от от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), като, чрез нея одобрявам и утвърждавам конкурсните документи за участие в процедурата, съгласно чл. 16, ал. 1 от цитираната в тази точка Наредба.

18. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник кмета на Община Болярово – Нина Кръстева Терзиева.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:…………………..

/Христо Христов/

  •