Начало » Новини » Новинa
Актуално
СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020

20 Март 2012

Започва обществено обсъждане на проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020", съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020" представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. и се публикува за поставяне на начало на широк обществен дебат по тези политики.

През месец юни 2010 г. беше създаден Съветът за развитие към Министерския съвет с цел осигуряване на максимално ефективна координация и съгласуваност при програмирането и изпълнението на политиките за развитие на Република България.

Междуведомствената работна група към него, включваща представители на всички министерства, има за основна задача разработването на Национална програма за развитие: България 2020 .

През 2011 г. от Съвета за развитие бяха приети анализът, визията, целите и приоритетите на програмата, като преди приемането им всеки един отделен елемент на НПР беше подложен на широко публично обсъждане. Постигнатото съгласие за визия за България през 2020 г. е:

Към 2020 г. България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.

Поставените приоритетни цели са:

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност;

Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

Разработени бяха стратегии за всеки от приоритетите, чрез които да се определят основните двигатели на растежа, посоката на реформите в ключови сфери на социално-икономическия живот, както и да се посрещнат предизвикателствата, пред които е изправена българската икономика както в средносрочен, така и в дългосрочен план.

Таня Атанасова

  •