Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕК ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

21 Март 2012

Бъдещата политика на Европейския съюз за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014 -2020 г., бе представено от г-жа Албена Танева от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” към ЕК, по предложение на председателя на Управляващия орган на Програмата. Това стана по време на редовното заседание на Комитета по наблюдение към Програмата.

Приоритетите в новия период ще бъдат свързани с трансфер на знания в земеделския и горския сектор, който ще включва инвестиции в повишаване на знанията и квалификацията на заетите в земеделския сектор, иновациите, както и засилване ролята на изследователската и развойната дейност. Следващият приоритет е свързан с организация на продоволствената верига и управление на риска в земеделието, с който ще се цели засилване и интегриране на производителите на първична земеделска продукция в продоволствената верига.

Той ще има отношение и към справянето с екологичните рискове, като инструмент, които ще бъде насочен за възстановяване и превенция срещу природни бедствия. Голяма роля и място ще бъде отделено и на запазването и подобряването на екосистемите свързани със земеделския и горския сектор, по отношение на биоразнообразието, управление на водите, управление на почвите, намаляване на вредните емисии.

Ще се работи активно и в областта на ефективното усвояване на ресурсите от земеделския и горския сектор, с цел преминаване към нисковъглеродна икономика в сектора. И в следващия период ще се инвестира в конкурентоспособността на земеделието. То ще бъде свързано с преструктуриране на стопанствата и приобщаване на по-младите. Сред приоритетите ще е и възможността за създаване на работни места и развитие на селските райони.

„От наша страна предстои задълбочена работа в тази насока. В момента към Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните има създаден екип, който работи по предложенията на Министерството във връзка със следващия програмен период на втори стълб от Общата селскостопанска политика”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, по време на срещата.

За първи път страната ни ще имаме възможност да участва още в началото на самия процес по изготвянето на Общата стратегическа рамка, която ще определи целите и ключовите действия във всеки един от фондовете и най-вече, този свързан със земеделието и развитието на селските райони.

На заседанието бе отчетен и напредъкът на страната ни по усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Към 1 март 2012 г. са договорирани близо 53% или 1 737 443 730.53 евро от средства от бюджета на Програмата.

Изплатените средства са в размер на близо 39 % или 1 025 788 863.24 евро, информира г-жа Десислава Тодорова, заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие. От ДФЗ съобщиха още, че за 2011 г. общият брой на подадените заявления за кандидатстване по Програмата са 3 908 броя, като са сключени 2 513 договори на стойност 109 994 817,75 евро. В процес на обработка са 545 заявления, а 662 заявления предстоят да бъдат разгледани.

От Националната служба за съвети в земеделието отчетоха, че за 2011 г. само по 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са изготвили бизнес плановете, напълно безвъзмездно, на 2 292 земеделски производители, кандидати по мярката.

Таня Атанасова

  •