Начало » Новини » Новинa
Актуално
КРИЗИСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ ПРОФИЛИРАНИ

20 Април 2012

Кризисните центрове за деца вече ще бъдат профилирани според кризисната ситуация, в която е попаднало детето, и необходимостта от конкретна подкрепа, се казва в Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „кризисен център“.

Целта е да се регламентират условията за разкриване и функциониране на кризисен център, както и да се определят минималните изисквания, обуславящи качеството и стандарта на услугата.

Поради разнородните целеви групи и необходимостта от различен тип подкрепа към всеки кризисен център ще се обособят по две звена:звено за кризисна интервенция и звено за психо-социална подкрепа.Обособяването цели да помогне за преодоляването на първоначалния шок и работата с жертвата в по-дългосрочен план, като се надграждат и подкрепят възможностите за възстановяване от травмата.

Методиката е в съответствие с действащата нормативна уредба - Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане, Закона за защита от домашното насилие и правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.

Таня Атанасова

  •