Начало » Новини » Новинa
Актуално
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ХРИСТО ХРИСТОВ ИЗБРАН ЗА ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ В КОМИСИЯТА ПО СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РСР НА Ю�

20 Април 2012

Лора Величкова

На проведеното заседание на 19 април 2012 г. на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в град Стара Загора кметът на община Болярово беше избран за заместник- председател на комисията по селските райони. Заседанието беше под председателството на областния управител на област Стара Загора г-н Недялко Недялков, а участие в него взеха представители на министерства, областните управители на Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол, кметове на общини в Югоизточен район, както и представители от организациите на работодателите и работниците.

Представител на Националния център за териториално развитие ЕАД- София запозна членовете на съвета с проекта на Националната стратегия за регионално развитие 2012- 2022 г.(НССР) - основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната.

Документът визира период от 11 години от 2012 до 2022 г., в който се очакват сериозни промени, изпитания и предизвикателства в световен и общоевропейски мащаб, свързани с преодоляване на ефектите от финансовата криза и по-нататъшното успешно провеждане на политиката на сближаване и запазване на националната и регионална идентичност в процеса на развитие.

В НССР е формулирана визията за регионално развитие в периода 2012- 2022 г.: Българските райони – организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхранено природно и културно наследство.

Обсъдени бяха основните проблеми и предизвикателства пред развитието на четирите области от Югоизточен район- областите Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, които ще послужат при разработването на Регионалния план за развитие / РПР/ на Югоизточен район/ ЮИР/ през следващия програмен период.

Регионалният съвет обсъди и идентифицира ключовите проекти на всяка област, които ще допринесат за балансираното и устойчиво развитие на района през следващия програмен период.

Представени бяха и Предложенията за оперативните програми, тематичните и водещо ведомство за разработване на всяка програма. Същите са разгледани и одобрени на заседание на Министерския съвет на 11 април 2012 г.

Като последна точка то дневния ред бяха определени представители – титуляри и заместници – на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в тематичните работни групи за разработване на всяка от Програмите , които ще бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014- 2020 г. Именно във връзка с тези тематични групи кметът на община Болярово Христо Христов е избран за заместник- председател на комисията по селските райони.

Следващото заседание на Регионалния съвет е насрочено за 15 юни 2012 г. и домакин на него ще бъде отново областният управител на област Стара Загора, на чиято територия ще се проведе десетото заседание на съвета.

  •