Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

27 Април 2012

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-402/25.04.2012 г.

Отдел „УСУТ” при община Болярово на основание чл.54, ал.2от ЗКИР съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-215/23.04.2012г., е одобрено попълване на кадастралната карта и имотния регистър на с.Горска Поляна за УПИ ІІІ-159, кв.30.

Заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по промените в 14 дневен срок от събщаването пред Административен съд гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •