Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ 3

27 Април 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-401/25.04.2012 г.

Отдел „УСУТ” при община Болярово на основание чл.128, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-216/23.04.2012г., е разрешено изработването ПУП-ПРЗ на ПИ 83051.501.5 по КК на с.Шарково

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •