Начало » Новини » Новинa
Актуално
ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

27 Април 2012

Лора Величкова

На 27.04.2012 г. от 09,30 часа Общинския съвет- Болярово проведе шестото си заседание.

На него общинските съветници обсъдиха и гласуваха докладни записки относно: приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Болярово за 2012 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2012 година; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово, изпратен от Областен управител на област Ямбол, протокол от 16.03.2012 г. от проведено заседание на Общото събрание на “Асоциацията по В и К Ямбол” за взетите решения разгледани на заседанието, с които е дадена преди това с решение на ОбС Болярово позиция и мандат на зам.кмета на общината Нина Кръстева Терзиева по поставените въпроси от дневния ред; предварително съгласие за прокарване на подземна кабелна електропроводна линия - 20 кV за външно захранване на нов БКТП, находящ се в ПИ ІІ-05284.589.2 по КК на гр.Болярово, засягащо ПИ 05284.420.837- селскостопански път, ПИ 05284.420.759 - селскостопански път, ПИ 05284.589.271 – селскостопански път, ПИ 05284.589.531 - селскоктопански път, ПИ 05284.589.618 - селскостопански път всички собственост на община Болярово; продажба на ПИ 000513 по КВС с.Мамарчево; промяна на ПИ 022007 по КВС на с.Воден от частна в публична общинска собственост; относно изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината.

На заседанието местните депутати разгледаха и приеха и отчети относно: дейността на читалищата през 2011 година; осъвременяване на разпоредбите и законосъобразността на приетите наредби от ОбС Болярово; състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.

  •