Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ

17 Май 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-471/15.05.2012г.

Отдел ТСУ при община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5-245 /14.05.2012 г. на Кмета на община Болярово, е одобрено частично изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ с идентификатор № 83051.501.438 по КК на с. Шарково, община Болярово, като са отредени пет самостоятелни УПИ.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването и пред Административен съд Ямбол чрез община Болярово.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

  •