Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДИВЕЧОВИТЕ ЗАПАСИ В СТРАНАТА СЕ УВЕЛИЧАВАТ

29 Май 2012

Пролетната таксация за 2012 г., за състоянието на дивечовите запаси в България, беше приета на провелия се Ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите. Анализът на резултатите показва, че при едрия дивеч във всички ловностопански райони, дивечовите популации постепенно нарастват. В определен срок бяха проведени съвместни регионални съвещания, относно организацията, сроковете и методите за таксиране на дивеча с представители на ловни сдружения и на юридически лица, с които има договори за стопанисване на дивеча. Във всички ловностопански райони беше спазено изискването за едновременно провеждане на таксация в съседни ловностопански райони и същата беше извършена в присъствието и под контрола на служители на Държавни горски и ловни стопанства и Регионалните дирекции по горите, съобщават от ведомството.

Данните от проведената таксация показват, че общата численост на благородния елен възлиза на над 21 000 бр. В сравнение с миналата година увеличението е с 1%. По-голям ръст на запасите има в района на дейност на РДГ – Шумен, където тенденцията от предходните години за увеличаване на запаса се запазва. Като цяло половото съотношение на този вид дивеч в държавните ловностопански райони е 1:1,5 в полза на женските екземпляри. При елена лопатар увеличението е с 4,5% за тази година и общата му численост възлиза на над 6 500 екземпляра. И при този вид дивеч женските имат превес. Запасът от сърна в страната е над 87 700 бр. За тази година увеличението е 2 072 бр. повече или 2,4 на сто. Дивата свиня наброява близо 80 000 бр. И при този вид дивеч се констатира повишаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Увеличението е с 3,6% спрямо 2011 г. Броят на муфлоните е 4 595 бр., което е с 3,7% по-малко в сравнение с 2011г. Данните показват, че с близо 1 % са се увеличили глухарите през тази година. Като цяло общата численост във всички ловностопански райони сочи относително стабилизиране на запаса. Зубрите наброяват 25 бр. Увеличението в сравнение с миналата година е с 6 бр. Този вид дивеч се стопаниства единствено в района на Държавно ловно стопанство - Воден. Само в района на Държавно ловно стопанство – Витиня се срещат тибетски якове. Числеността им е 18 бр., същата като през 2011 г.

Въпреки тежката и продължителна зима, популацията от дребен дивеч показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки. Този факт се дължи на ежегодното разселване на фермено произведени птици. Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана – с 8,5 на сто. При яребицата и кеклика ръст има над 2%. Запасите от фазан, яребица и кеклик са съответно: 139 577 бр., 309 404 бр. и 22 860 бр.

При хищниците се наблюдава също тенденция на увеличаване. Към април 2012 г. броят на вълците е 2 240 бр, което с 7,5% повече, от колкото през 2011 г. Броят на чакалите е 41 345. В сравнение с миналата година увеличението им е с 2 002 бр., което е сравнително малко спрямо предходни години. Единствено при лисицата се наблюдава спад от 2,7%.

Като цяло здравословният статус на дивеча в България е добър. И през 2012 г. усилията са насочени главно в борбата с бракониерството във всичките му форми. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.

Таня Атанасова

  •