Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

30 Май 2012

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул.”Димитър Благоев” №7

Кмет тел.: 04741 / 69-02, 69-01; факс: 04741 / 64-30; моб.тел: 0879/996066

Е:mail: [email protected]

З А П О В Е Д

№ РД-5-280/30.05. 2012год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 3, ал.1,т.1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.),

ОТКРИВАМ:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии обшинска собственост в териториалният обхват на община Болярово, за задоволяване нуждите на чрез ОТКРИТ КОНКУРС по обекти /позиции/.

1.Възложител: Община Болярово със седалище и адрес на управление: 8720 гр.Болярово, ул. „Д.Благоев” № 7, телефон за връзка: 047 41 69 08, факс: 047 41 64 30, електронен адрес: [email protected], служебно лице за контакт: инж. Георги Чакъров – инженер лесовъд .

2.Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС. Гаранцията за участие е в размер на парична сума описана в позиции 1 и 2 , внесена по сметка на Възложителя съответно:

БАНКА ДСК ЕАД, ГР.ЕЛХОВО, офис БОЛЯРОВО

В1С: STSABGSF

IBAN: ВG70STSA93003308800459

3. Предмет на процедурата, количество,начална цена място на извършване на дейността:

Извеждане на сеч в горски насаждения ,общинска собственост, съгласно „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите" (обн. ДВ, бр.64 от 19 Август 2011 г.), извоз до временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина. Количеството и мястото се виждат от обеките/позициите предсавени по долу. Началната обща цена за извършване на дърводобива в обявените обекти/позиции , не може да бъде по-висока от посочената в позиции № 1 и 2 / над 10,00 лв. на пр.м3/.

Общата цена за Обекта е без ДДС.

Обект № 1: с.Ст.Караджово, с.Оман, с.Г.Крушево Обособена позиция 1

с.Горска Поляна

ОТДЕЛ ПОДОТДЕЛ ЗЕМЛИЩЕ ДЪРВА ОГРЕВ ПЛ. М3 ДЪРВА ОГРЕВ ПР. М3 ЦЕНА ЗА 1 пр.м3 Обща цена на отдела РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА за участие – 3%

109, И,” Стефан Караджово 501 1002 10,00 10020

109 ,,Л” Стефан Караджово 792 1584 10,00 15840

147 ,, В” Оман 897 1794 10,00 17940

152 “л” Г.Крушево 279 558 10,00 5580

159”з” Г.Поляна 249 498 10,00 4980

161”з” Г.Поляна 206 412 10,00 4120

ОБЩО 5848 10,00 58480 1755,00 лв.

Цена за Обекта е без ДДС.

Обект № 2: с.Странджа, с.Воден, с.Крайново Обособена позиция 2

с.Шарково

ОТДЕЛ ПОДОТДЕЛ ЗЕМЛИЩЕ ДЪРВА ОГРЕВ ПЛ. М3 ДЪРВА ОГРЕВ ПР. М3 ЦЕНА ЗА 1 пр.м3 Обща цена на отдела РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА за участие – 3%

176”Б” Странджа 72 144 10,00 1440

176”В” Странджа 94 188 10,00 1880

176”Н” Странджа 93 186 10,00 1860

202”И” Воден 418 836 10,00 8360

229”Г” Крайново 138 276 10,00 2760

263”Д” Шарково 105 210 10,00 2100

265”Б” Шарково 490 980 10,00 9800

266”Б” Шарково 257 514 10,00 5140

348”А” Болярово 159 318 10,00 3180

348”Б” Болярово 346 692 10,00 6920

348”В” Болярово 494 988 10,00 9880

348”К” Болярово 222 444 10,00 4440

348”Л” Болярово 83 166 10,00 1660

ОБЩО 5942 10,00 59420 1783,00 лв.

Цена за Обекта е без ДДС.

4. Правно основание за откриване на процедурата:

Чл. 111, ал. 1 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 114, ал. 1 във вр. с чл. 95, ал. 1 от ЗГ, чл. 3, ал.1,т.1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.)

5. Срок на изпълнение: За сеч и извоз до 10.10.2012 год., краен срок на договора:

10.10.2012 година.

6.Място за изпълнение на поръчката:

В горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на община Болярово, в отдели и подотдели, съгласно годишен план, Техническото задание за съответния обект (приложено към конкурсните документи и бъдещия договор, което е неразделна част от тях) и Технологичният план, съгласно чл. 53 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. засечите в горите" (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011 г.).

7.Технически изисквания:

Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени от Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата", където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:За участие в процедурата се допускат юридически и физически лица регистрирани в публичният регистър по чл.241 от ЗГ за който не са налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти"

1. 9.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Кандитатът определен

за ИЗПЪЛНИТЕЛ внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от

достигнатата цена. Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на Възложителя

10.Срок на валидност на предложенията: 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите.

11. Критерий за оценка на офертите:

НАЙ-НИСКА предложена цена за изпълнение на възложените дейности /сеч и извоз/ на дървесината за съответния Обект.

12.Кандидатите могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

13.Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи за участие:

а)комплект от конкурсните документи се получава от стая № 11 на третия етаж в сградата на Община Болярово , всеки работен ден от 08.00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за закупуването им до 16,00 ч. на 08 .06.2012 г., срещу заплащане на цена от 50,00 (петдесет)лв. за обект, която се внася в брой в касата на общината

б)при провеждане на открития конкурс и на втора дата, конкурсни документи се закупуват всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за закупуването им до 12,00ч. на 14.06.2012 г., срещу заплащане на цена от 50,00 (петдесет) лв. за обект, която се внася в брой в касата на общината;

14.Място и срок за подаване на предложенията (офертите):

Офертите се подават в деловодството Община Болярово всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването им до 12,00 ч. на 11.06.2012 за първа дата и до 12,00ч. на 15.06.2012 г. Предложенията могат да бъдат подадени и по електронен път при спазване на условията и по реда на Закона за електронния документ и електронен подпис в горе посочените срокове.

15. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения (оферти):

а) първа дата за провеждане на открития конкурс е 11.06.2012 г. от 15,00 ч., в административната сграда на община Болярово, което е първото заседание на комисията.;

б) втора дата за провеждане на открития конкурс е 15.06.2012 г. от 15,00 ч. В административната сграда на община Болярово, но само при невнесени оферти от първата дата, при същите условия и цени обявени от Възложителя;

16. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - общинска собственост, да се публикува на интернет страницата на община Болярово, както и да се постави на видно място в сградата на общината.

17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. З от от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), като, чрез нея одобрявам и утвърждавам конкурсните документи за участие в процедурата, съгласно чл. 16, ал. 1 от цитираната в тази точка Наредба.

18. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник кмета на община Болярово –Нина Кръстева Терзиева.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:…………………..

/Христо Христов/

  •