Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

31 Май 2012

Лора Величкова

На 30 май 2012 година от 9.30 Общински съвет- Болярово проведе своето осмо заседание.

На него общинските съветници разгледаха, дискутираха и приеха докладни записки относно: организация на работата на общинската администрация по Закона за военните паметници и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; допълнение на Наредба №7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ за кв.27 по ПУП на гр.Болярово, с който се променя предназначението на територията от “обществена зеленина” в “Зона със смесено предназначение”; поемане на общински дълг, направено по реда на Закона за общински дълг, за Проект “Повишаване качеството на живот в Община Болярово и Община Алпуллу и осигуряване на възможности за отдих и спорт”; създаване на общинско предприятие – Център за социални услуги в домашна среда и даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”; предложение за преструктуриране на местна бюджетна дейност “Обществена трапезария”, приета с решение № 81/30.06.2008 г. в “Домашен социален патронаж” с местонахождение гр.Болярово, ул.”Георги Димитров” № 16 и капацитет 180 места.

На заседанието бяха приети и Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им; отчет за изпълнението на условията определени от ОбС в договорите по извършените продажби на общински недвижими имоти и взетите мерки от общинската администрация при неизпълнение; отчет за работата на общинската администрация по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове за периода от началото 01.01.2009 до 31.12.2011 година, както и доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и мерки за привеждане на урбанизираната територия в съответствие с изискванията за достъпна среда.

  •