Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОДОБРИ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ МАЙКИ

11 Юни 2012

Държавен фонд „Земеделие” взе решение за предоставяне на държавна помощ de minimis за изхранване на овце и кози майки през 2012 г. Общият размер на помощта за един земеделски производител не може да надхвърля 7 500 Евро за трите данъчни години 2010 – 2012 г., съобщиха от фонда.

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които притежават най-малко 50 броя овци или кози майки в стадото, или 50 броя смесено кози и овце майки.

Земеделските производители не трябва да имат изискуеми задължения към Фонда, а при наличие на такива, същите се прихващат от помощта, по смисъл на чл. 103 от Закона за задълженията и договорите. Заявленията се подават съгласно указанията за прилагане на помощта в Областните дирекции към ДФ”Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице.

Срокът за подаване на заявления е от 18 юни до 6 юли 2012 година, за сключване на договорите от 16 юли до 31 юли и за изплащане на средствата – до 10 август 2012 г. като земеделските производители трябва да запазят 75% от броя на животните в стадата, за които е получена помощта до 31.12.2012 г.

Таня Атанасова

  •