Начало » Новини » Новинa
Актуално
Девето заседание на Общински съвет- Болярово

28 Юни 2012

 

Лора Величкова

На 28 юни 2012 г. от 9.30 часа се проведе Деветото заседание на Общински съвет- Болярово. На него бяха обсъдени и приети докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; организацията на работа на общинската администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и административно наказателната практика за периода 2007 - 2011 година;отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; предложение за определяне на възнаграждението на общинските съветници след изменението на чл.34, ал.2 от ЗМСМА /изм.ДВ бр.38 от 2012 г. в сила от 01.07.2012 г./ и при неучастие в заседание на ОбС или неучастие в заседание на постоянна комисия от полагащото му се месечно възнаграждение;

Беше разгледани и гласувани и отчети за:  организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133, 134, 178 и други разпоредби за общините от Закона за ветеринарно-медицинската дейност организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация; за работата на общинската администрация по Закона за здравето.

Местните депутати разискваха и  приеха също и докладни записки относно: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост съставляващ ПИ № 027051 по картата за възстановена собственост на с.Мамарчево, Община Болярово; поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за изпълнението на Проект "Повишаване качеството на живот в Община Болярово и Община Алпуллу и осигуряване на възможности за отдих и спорт" финансиран от Програма ТГС България - Турция 2007 - 2013 година /ИПП/; учредяване безвъзмездно право на ползване върху общинска собственост на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението - МВР /ГДПБЗН-МВР/.

 

  •