Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДО Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ГРАД СОФИЯ

21 Август 2012

ДО

Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 И ХРАНИТЕ

ГРАД СОФИЯ

 

КОПИЕ :

ГОСПОЖА СВЕТЛАНА БОЯНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Г-Н АНАСТАС АНАСТАСОВ

Г-Н АТАНАС МЕРДЖАНОВ

Г-Н АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ

Г-Н СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТ ЯМБОЛСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН

РАЙОН

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Обръщам се към Вас с особена тревога и молба за съдействие. На 01.08.2012 г. бяхме информирани в устен разговор от госпожа М. Лазарова - Директор на областна дирекция „Земеделие " - град Ямбол, че от 01.08.2012г. влиза в сила нова структура, съгласно която Общинска служба „Земеделие " /ОСЗ/- Болярово става офис на Общинска служба „Земеделие "-град Елхово.  Началникът на ОСЗ-Елхово в определени дни ще посещава град Болярово, за да се осъществява обслужване на клиенти.

Община Болярово обхваща 20 населени места и е разположена в югоизточната част  област Ямбол, като южната и граница съвпада с държавната граница с Р Турция . Община Болярово е определена за изостанал селски район, съгласно критериите, заложени в Закона за регионално развитие и критериите, ползвани за нуждите на Програмата за развитие на селските райони. Развитието на земеделие и животновъдство е определено като водещ отрасъл на местната икономика в Регионалния план за развитие на Югоизточния регион, Областната стратегия за развитие на област Ямбол и в Плана за развитие на община Болярово. Значителна част от територията на общината попада в обхвата на НАТУРА  и в обхвата на необлагодетелстваните земеделски райони.

Съгласно баланса на земите по начин на трайно ползване, в територията на община Болярово попадат над 296 220 дка ниви, над 15 300 дка трайни насаждения, 5 284 дка ливади, 99 753 дка пасища и над 195 000 дка гори и горски територии. Собствениците с възстановено право на собственост, съгласно регистрите в службата са 8 760 на брой. Земите, попадащи в разпоредбите на чл.19 от ЗСПЗЗ са в размер на 42 518 дка.

През 2011 година в  ОСЗ-Болярово има регистрирани 257 земеделски производители по реда на Наредба №3/1999г., подадени са 282 заявления за кампания 2011година, като са идентифицирани 225 580 дка площи за подпомагане.За 2012 година до момента има регистрирани 266 земеделски производители, подадени са и 266 бр. заявления за кампания 2012.  Приети са заявления за кандидатстване  по схемите за единно плащане на площ , национални доплащания на площ, национални доплащания за животни  плащания за земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските и агроекологични плащания.

За настоящата година са подадени и в процес на обработка 57 броя декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и 258 бр. по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Постъпили са молби за провеждане на срещи за подготовка и подписване на споразумения за ползване в 20 населени места. За 2011 година са сключени 13 споразумения с участието на 115 земеделски производителя.

За петнадесет землища издаването на скици, решения за собственост, характеристики за данъчни оценки и др. под. се извършва от ОСЗ. Всякакъв вид справки, приемане на молби за доброволни делби, трасировки, заверки и презаверки на скици за всички землища се извършват от ОСЗ-Болярово. От месец юли тежестите по имотите / договори за наем, аренда и др. под./ се въвеждат от служителите , въз основа на всеки постъпил договор за наем, аренда и др. под.документ.

Продължават и процесите по обезщетяване на собственици -  с поименни компесационни бонове и изпълненията на съдебни решения.

До края на месец август трябва във всичките 20 землища да се проведат срещи за сключване на доброволни  споразумения за новата стопанска година. От 1 октомври започва кампанията за  пререгистрация на земеделските производители.

На територията на община Болярово са регистрирани над 3510 бр. говеда, 7330 бр. овце, 113 бр. свине, 2929 бр. пчелни семейства, 4850 бр. птици, 348 бр. еднокопитни животни, 2 обекта за отглеждане на калифорнийски червеи и 9 рибовъдни обекта.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

          От изложеното по-горе става ясно какъв е мащаба на работа на ОСЗ-Болярово и отговорностите на служителите и. Когато се отчитат тези факти, трябва да се държи сметка, че само началника на службата има право да подписва скици, удостоверения и т.н.- всички документи, резултат от дейността на службата. Това означава, че практически всички земеделски производители, обикновени граждани, собственици или наследници на собственици на земеделски земи са лишени от възможността за получаване на качествени и навременни услуги от службата. Допълнително голяма част от клиентите на ОСЗ-Болярово идват в града с цел да изяснят или уредят документи, свързани със собствеността им върху земи или гори и при липсата на постоянен началник на службата, няма как да получат исканата услуга в рамките на деня.

          Община Болярово е периферна по своето положение, характеризира се с големи разстояния от областния център и от град Елхово. Това означава, че ще се налага земеделски производители или граждани- собственици или наследници на земеделски и горски имоти да пътуват над 50-60 километра в  едната посока, за да получат необходимата услуга.

          Посочените по-горе данни доказват и специализацията на местната икономика. И оттам и значимостта на ОСЗ-Болярово като структура, която подпомага развитието на земеделието и животновъдството и провеждането на политиката в отрасъла. Превръщането и в офис или каквото и да е звено към друга ОСЗ ще противоречи  на определените приоритетни цели за развитие за периода 2014 - 2020 година на Европейско и национално ниво, а именно - селското стопанство е и европейски приоритет, като се очаква през следващия бюджетен период след 2014 г. абсолютният размер на средствата по Общата селскостопанска политика на ЕС  да бъдат значително увеличени. В допълнение, селското стопанство е определено за отрасъл със стратегическо значение за България.

          Моля Ви,  за съдействие от мое име и от името на жителите на община Болярово да не се допускат сътресения в най-важния отрасъл чрез неефективни и необосновани управленски решения.

          Прилагането на подобна мярка ще демотивира още повече служителите на ОСЗ-Болярово, които и в момента работят назначени по срочни договори.

          Естеството на работа е такова, че е необходимо постоянно да има началник на службата в рамките на пълното работно време.  Превръщането на ОСЗ-Болярово в офис на ОСЗ-Елхово ще създаде проблеми на всички, свързани със селското стопанство. Земеделските производители от община Болярово вече изразиха категорично своето несъгласие с неблагоприятните и дискриминационни условия, в които са поставени в сравнение с колегите им от другите общини. Тази стъпка ще добави още трудности и допълнително ще усложни условията , при които те работят.

          Разчитам, че  като държавници и представители на жителите на община Болярово ще защитите интересите на местното население и земеделски производители с конкретни действия за запазване на ОСЗ-Болярово като самостоятелна структура.

 

 

 

 

 

          С уважение,

 

 

          ХРИСТО ХРИСТОВ

          КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

         

 

 

 

 

  

  •