Начало » Новини » Новинa
Актуално
Петнадесето заседание на Общински съвет - Болярово

19 Декември 2012

Петнадесето заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

Лора Величкова

 

 

 На 19.12.2012 година от 09,30 часа Общинския съвет- Болярово проведе петнадесетото си заседание.

  На него бяха разгледани, дискутирани и приети докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2012 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2012 година; приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2013 година; одобряване на изменение на ПУП - План за регулация на кв.54 и кв.55 по ПУП на гр.Болярово; продажба на имот - частна общинска собственост в гр.Болярово, ул."Граничарска" № 31, вх.Г, ет.4, ап.47; приемане на Общински план за младежта за 2013 година;

изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението и учредяване на ограничени вещни права и сервитут в имоти общинска собственост, за изграждане на Газопровод Набуко; отпускане на еднократна помощ на Мария Атанасова Костова; кандидатстване с проектни предложения за ремонт на местните поделения на Българската православна църква в община Болярово  по Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година; предложение за изменение на условия по договор за аренда за изграждане на трайни насаждения върху общински недвижими имоти, частна общинска собственост от земеделска земя възстановена и придобита по реда на ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с.Воден, община Болярово, сключен между Община Болярово и "Европа-трейд 2010" ООД със седалище гр.Бургас и адрес на управление ул."Екзарх Йосиф" № 32А представлявано от управителите Върбан Валентинов Кръстев с постоянен адрес в гр.Обзор на ул."Христо Ботев" № 15 и Янислав Валентинов Кръстев с постоянен адрес в гр.Обзор на ул."Христо Ботев" № 15; определяне на представител в общите събрания на търговските дружества, където община Болярово има собственост.

 По последната точка от дневния ред: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите думата взе кметът на общината Христо Христов. Той благодари на общинските съветници за подкрепата в различни начинания и проекти, за ползотворната работа през годината  и пожела на всички общински съветници, кметове и кметски наместници весели предстоящи празници. От своя страна председателят на Общинския съвет Атанас Дженков също благодари за съвместната работа през годината и пожела на представителите на общинската администрация и колегите си общински съветници весело посрещане на Коледа и Новата 2013 година, през която да работят все така добере и в екип.

 

 

 

 

  •