Начало » Новини » Новинa
Актуално
С грижа за хората и устрем напред

27 Декември 2012

С грижа за хората и устрем напред

 

Бинка Величкова

 

 Едва ли има друга организация с по-хуманни принципи и дейна съпричастност към  нуждите на хората от Българския червен кръст. В нашето наситено с трудности ежедневие всеки жест на добронамереност, всяка помощ е ценна. Подкрепата- материална или духовна- придобива огромно значение на онези, които наистина са уязвими и се нуждаят отчаяно от проявите на милосърдието.

  За жителите на община Болярово също се прави много по линия на БЧК. А потребителите на съответните периодични придобивки с благодарност потвърждават това.

  На 18 декември 2012 г.  Общинският съвет на БЧК проведе своето годишно отчетно събрание. Но преди това 20 ученици от СОУ „Д-р Петър Берон"- град Болярово деца с по-нисък социален статус, получиха пакети с коледни дарове. Осигурени бяха дарения и за деца от училището в с. Стефан Караджово. А заслугата е на Областния съвет на БЧК- град Ямбол.

  В началото, след откриване на събранието, председателствано от Нели Христова- преподавател в боляровското училище, бяха представени гостите: директорът на областния съвет на БЧК-Ямбол инж. Митко Филипов, неговите сътруднички Гергана Георгиева и Добриела Праматарова, както и Таня Даскалова- член на Областния съвет. А от местните гости- помощник-директорът на училището в Болярово Иванка Новакова и Лиляна Атанасчева от „Гражданска защита".

  Сред делегатите бяха и членовете БМЧК при СОУ „Д-р Петър Берон"- Болярово, придружени от своя ръководител- медицинският специалист Янко Анев.

  Богата и разнообразна е дейността по линия на БЧК в община Болярово, ръководен орден Общинският съвет. Това пролича и от презентацията на председателя- София Минева. Перфектно издържаните в организационно отношение акции са получили наистина благотворна реализация. Всяко мероприятие дава отлични резултати- естествено благодарение на всеотдайността, с която работят всички местни доброволци. При всеки транш от помощисе създава своевременно организация за разпределението и достигането им до нуждаещите се социалнослаби граждани. През отиващата си 2012 година са раздадени продукти на стойност 35 799 лева, като ползватели са общо 304 лица. Освен този вид хуманитарни изяви, Общинският съвет на БЧК-Болярово е в основата на дейности от всички структурни сфери на организацията.  А именно: организационна, социално-помощна, младежка, здравно-просветна, водно-спасителна, финансово-административна дейност; подготовка и помощ при бедствия; популяризиране и утвърждаване на ролята на БЧК- чрез инаформационни кампании, разпространение на рекламни издания и привличане на медиите като партньори в реализирането на приоритетни за организацията дейности.

  Активно са работили през годината и учениците от двете училища- община Болярово, членове на БМЧК. В своята иформация седмокласникът Валентин Димитров от боляровската младежка организация на Червения кръст засегна обстойно всичко съществено, с което са допринесли за обогатяване на доброволческата дейност.

  Последва и отчет на Контролно-ревизионната комисия.  И през 2012 г. членският внос е събран своевременно, с изпълнение  100 % , като приходите са 500 лв.(съобразно брой на членовете).

 В изказванията, свързани с обсъждането на двата отчета, бе подчертана отличната  работа през годината. От страна на гостите от Областния  съвет на БЧК-Ямбол (инж. Митко Филипов и Таня Даскалова) също беше дадена изключително висока оценка за стореното от сътрудниците в община Болярово.

  Експедитивно протечеи изборът на нов Общински съвет на БЧК- Болярово. В състава му влизат: преизбраният единодушно председател София Минева, Янко Анев- заместник-председател и трима членове ( Събина Тодорова, Калина Гюрова, Димитринка Кирова). А тричленната контролна комисия включва: Нели Христова, Мария Тодорова и Димитрина Даскалова.

  Членовете и ръководството на новоизбрания ОбС на БЧК ще бъдат делегати на Областното събрание.

  Планът за работата на Общинския съвет на БЧК през 2013 г. включва интересни инициативи. Обхванати са всички аспекти на хуманната му същност, предвижда се реализирането на разнообразни мероприятия.

   Освен с плана, преизбраният и дългогодишен председател София Минева запозна делегатите и с набелязаните насоки за дейността на ОбС на БЧК- Болярово през периода 2013-2016 г. В тях са обобщени основните приоритети, обхванати са специфичните дейности по направления.

  Изпращайки една преизпълнена с добротворство година, общинската доброволческа структура на БЧК гледа мъдро и целеустремено напред. И нека винаги бъде така! Защото светът всякога ще се нуждае от милосърдие, топлота и грижовна обич, нали?

 

 

 

 

  •