Начало » Новини » Новинa
Актуално
Подписа се договор за строително-монтажни дейности по проект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово

25 Януари 2013

Подписа се договор за  строително-монтажни дейности по проект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово

 

Лора Величкова

 

  На  25 януари 2013 година от 10 часа в град Болярово се подписа договор между кметът на община Болярово и пълномощник на фирма „Микс- констръкшън" ООД- град София. Договорът е относно изпълнение на строително-монтажни дейности по проект   „Техническо и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр.Болярово".

 Предстои избор на фирма за изпълнение на строителен надзор и започването на работа на фирмите по проекта.

  Проектът е по  Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живот на населението на община Болярово от наводнения чрез прилагане на устойчиви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда корекция на р. Поповска в участъка, започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Предвидените дейности не са  свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Освен това реализацията на инвестиционното предложение ще подобри проводимостта на речното корито и ще предотврати заливането на прилежащите терени и нормалната експлоатация на жилищните сгради.

Стойността на проекта е 535 138,67 лв.

 

 

 

  •