Начало » Новини » Новинa
Актуално
В община Болярово обсъдиха проектобюджета за 2013 година

1 Февруари 2013

В община Болярово обсъдиха проектобюджета за 2013 година

Лора Величкова

 

 

На 1 февруари 2013 година  от 14 часа в Болярово се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2013 г. На обсъждането присъстваха: кметът на общината Христо Христов, председателят на ОбС Атанас Дженков, секретарят Мария Чанева,  началник-отдела „Бюджет и финансово-счетоводни дейности" Мария Янчева, представители на различните отдели, председателите на постоянните комисии към ОбС, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители медии, както и редови граждани.       

Кметът на общината Христо Христов анализира проекта за бюджет на община Болярово с макрорамка 5 100 000  лева. Поддръжка на инфраструктура, социално осигуряване и грижи, образование, изготвяне и съфинансиране на проекти - това са дейностите, които бяха посочени от него за приоритетни през 2013 г., като едновременно с това акцентира върху заложените по-мащабни мероприятия. Той наблегна на предвидените разходи по капиталовата програма.       

Началник- отдела «Бюджет и ФСД» Мария Янчева запозна присъстващите чрез презентация с проекта за бюджет 2013 г. Прогнозата стойност на бюджета за 2013 година е 5 100 000 лв., като от централния бюджет са  2  742  601 лв., от планирани собствени приходи - 2 030 760 лв., а преходният остатък е 326  639 лв. Бюджетът се разпределя в две направления: държавни дейности - с обща стойност 2 644 000 лв. и местни дейности с 2 456 000 лв.

В предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2013 година влизат: обща субсидия за финансиране на държавните дейности- 2 226 001 лв.(с 42 900 повече от 2012 г.); изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности 160 800 лв. (с 9000 лв. повече спрямо 2012 г.); целева субсидия за капиталови разходи- 311 900 лв.(с 98 000 повече от предходната година); субсидия за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа- 149 500 лв.( с 22 400 лв. повече от миналата година) и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища- 43 900(увеличени с 11 500 лв. спрямо 2012 г.).

Планираните общински приходи за 2013 година се разпределят по следния начин: местни данъци- 211 000 лв.; местни такси- 214 000; приходи от управление на общинско имущество- 625 900 лв.; приходи от продажбата на земя, сгради и общинско имущество- 1 091 860 лв.; внесени данъци в републиканския бюджет- 112 000 лв.

В преходния остатък, посочен по-горе- 170 635 са от държавни дейности и 156 004- местни.

Акцентите в разходната част на бюджета са: образование- 871 008 лв.; здравеопазване- 23 952 лв.; социални дейности и услуги- 1 217 240 лв.; поддръжка на териториите за обществено ползване и благоустрояване- 745 453 лв.; култура, спорт и почивно дело- 308 530 лв.; икономически дейности и услуги- 721 474 лв.;общи държавни служби- 1 025 876 лв., отбрана и сигурност- 76 267 лв.; други (разходи по лихви и заеми)- 10 200 лв.

Резервен фонд- 100 000 лв.

Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи е: основен ремонт на детски градини- 25 000; ремонт на тротоарни настилки- 16 400; преустройство на 1 етаж на  сграда здравна  и реконструкция на жилищен етаж- 40 000; изграждане на информационен център- 80  000; доставка на компютри- 1000 лв.

Субсидията за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа е разпределена по следния начин: път IV-79008 Ситово- 35 000 лв.,  път IV-79028 Малко Шарково- Шарково- 30 000 лв.,  път ІV-79303 Денница-Оман- 27 500 лв.; път ІV-79044 Воден-Крайново-37 000лв.; път ІV-79021 Попово-Дъбово-Ст.К-во -10 000лв. и път М.Шарково-ДВУИ- 10 000лв.

 Разпределение на приходите от продажба на земя и общинско имущество са: основен ремонт на админстративна сграда Болярово-15 000 лв.; тротоарни настилки- 33 600 лв.; основен ремонт читалища -            40 000лв.; доставка на офис техника- 8 780 лв.;  гараж за пожарен автомобил-42 000лв.; изграждане на приют за кучета   - 18 000 лв.;текущи ремонти на административни сгради, улици, селски чешми и др.-220 000лв.     

След изказването на взелите отношение по чутото присъстващи кметът на общината направи общото заключение,че общината ще има достъп до ресурс от над 15 млн. лева, включително и средствата от действащите проекти, които са 20 на брой. Което не е никак малко на фона на общата криза и имайки предвид,че сме сравнително бедна погранична община.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •