Начало » Новини » Новинa
Актуално
Седемнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

27 Февруари 2013

Седемнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

 

 Лора Величкова

 

 

      На  26 февруари 2013 година от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе своето седемнадесето заседание.

     На него общинските съветници разгледаха, разискваха и приеха  дакладни записки относно: програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година; одобряване на план-сметка на Звено към дейност "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"; отчет за изпълнението на бюджет 2012 година; бюджета на общината за 2013 година; план за културните дейности през 2013 година; програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година; план за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение за 2012 - 2020 година; категоризиране на жилища общинска собственост според предназначението им; годишен отчет на Местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община  Болярово за 2012 година; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с.Ситово, община Болярово, област Ямбол; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината и предложение за удължаване на срока на договор за наем на поземлен имот № 000662 с площ от 5,334 дка по КВС на с.Мамарчево; кандидатстване на Община Болярово по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I"Добро управление",Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07; предложение за изпращане на документи на ОИК Болярово с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Явор Атанасов Малчев.

 

 

 

 

 

  •