Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общинският съвет – Болярово прие бюджета на общината за 2013 година

28 Февруари 2013

Общинският съвет - Болярово прие бюджета на общината за 2013 година

 

Лора Величкова

 

   На седемнадесетото си редовно заседание на 26.02. 2013 г. местният парламент обсъди и гласува  докладна записка относно приемане  бюджета на община Болярово за 2013 година, внесена от кмета на общината Христо Христов.

   По отношение на бюджета на общината за 2013 година бяха взети следните решения:

І.На основание чл.12, ал.1 от ЗОБ и съгласно чл.26 от Наредба №4 на ОбС приема бюджета за 2013 г. както следва:

1. По прихода в размер на 5 100 000 лв.; (с-но Приложения №1 и №2) в т.ч.:

            1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 386 029 лв.

            в т.ч.:

            1.1.1.Обща допълваща субсидия  в размер на 2 226 001  лв.;

            1.1.2.Преходен остатък от 2012 г. в размер на 170 635 лв., разпределен съгласно Приложение №5.;

            1.1.3.Друго финансиране     - 10 607 лв.;

            1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 713 971  лв.;

            в т.ч.:

            1.2.1.Данъчни приходи в размер на 351 000 лв.;

            1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 115 861 лв.;

            1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 311 900 лв. в т.ч.:

            -за строителство, осн. ремонт и придобиване на ДМА - 162 400 лв.;

            -за изграждане и осн. ремонт на общински пътища - 149 500 лв.;

            1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 204 700 лв.в т.ч.:

            -обща изравнителна субсидия                     -             160 800 лв.;

            -трансфер за зимно поддържане и снегопочистване        -           43 900 лв.;

1.2.5.Преходен остатък  от 2012 г. в размер на 156 004 лв., разпределен по видове и дейности съгласно Приложение №5.;

1.2.6.Предоставени трансфери        -                       -16 620 лв.;

1.2.7.Възстановени заеми                -                         43 997  лв.

1.2.8.Погашение на заеми от банки            -                       -26 850 лв.

1.2.9.Погашение на заеми от банки  -                     -426 021 лв.

2. По разходите в размер на 5 100 000 лв., (разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3) в т.ч.:

            2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 2 634 000 лв.

            от тях:

            2.1.1.От държавни трансфери                    -           2 226 001 лв.;

            2.1.2.От преходен остатък               -              160 328 лв.;

            2.1.3.Дофинансиране от местни приходи-    247 671 лв.;

            2.2.За местни дейности в размер на 2 466 000 лв.;

            в т.ч.:Резервен фонд за местни дейности   -     150 000 лв.;

3. Инвестиционна програма в размер на 702 380 лв. съгласно приложен поименен списък (Приложение №4 и Приложение №8).

4. Определя второстепенни разпоредители на делегирани бюджети за 2013 година:

            4.1.СОУ "Д-р Петър Берон" гр.Болярово

            4.2.ОУ "Ст. Караджа" с. Ст. Караджово

5. Приема разчет за разходите по бюджета за 2013 г.:

5.1.Собствен бюджет - Болярово                -           4 571 000 лв.;

            5.2.СОУ "Д-р Петър Берон" гр.Болярово   -             406 000 лв.;

            5.3.ОУ "Ст. Караджа" с.Ст. Караджово     -              123 000 лв.;

6. Приема разпределението на преходния остатък от 2012 г. по функции, съгласно Приложение №5 в т. ч.: 141800 лв. преходния остатък от такса битови отпадъци  да се разпредели както следва:

            -§02-00 Други плащания и възнаграждения за персонала           -           3800 лв.

            -§10-15 Материали                                                                            -       27000 лв.

            -§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и

 съоръжения                                                                                                   -       90000 лв.

            -§53-09 Придобиване на други нематериални активи                 -       21000 лв.

7. На основание ПМС №1 от 09.01.2013 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 година приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните фондове и сметки предвидени в параграф 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 година, както следва:

( лева )

 

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

 

План

План

І.Извънбюджетни сметки, създадени със закон или друг нормативен акт

 

 

Фонд за покриване на разходите от приватизация към общините - чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК

682

682

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините - чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК

84

84

 

 

 

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1.Средства за работно облекло на работниците и служителите в размер до 340 лева на едно лице.

8.2.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто съгласно ПМС №1/2013г. от начислените трудови възнаграждения ;

            8.3.Представителни разходи в размер на 3 000 лв.;

            8.4.Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 30 000 лв.;

            8.5.Транспортните разходи на пътуващите ученици от местоживеене до СОУ „Д-р Петър Берон"- гр.Болярово, навършили 16 години, да се изплащат от общински приходи в размер на 100%;

            8.6.Приема среден месечен доклад за един храноден в целодневните детски градини в размер до 2,50 лв.;

            8.7.Приема среден месечен оклад за един обяд на ден на ученик в общообразователните училища в общината в размер до 1,50 лв.;

9. Приема разчет за целеви разходи както следва:

            9.1.За погребения на социалнослаби, без близки и роднини и настанени в  заведения за социални услуги в размер на 1000 лв.;

            9.2.За допълнително заплащане на медицинските фелдшери към лекарските практики в Болярово и Мамарчево, Воден, Ст.Караджово в размер на 200 лева месечно с цел подобряване на медицинското обслужване на населението в общината.

10. Одобрява средства за изплащане на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно на ежедневно пътуващия персонал, както следва:

10.1.За функция „Образование" в размер на 85%:

10.2.За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и функция „Здравеопазване" в размер на  80%:

10.3. За функция „Общи държавни служби" и всички местни дейности в размер на  60%:

            10.4.Упълномощава кмета на общината по предложение на ръководителите на служби да утвърди поименен списък на лицата по т.10.;

11. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

            -читалище "Възраждане" гр.Болярово       -           56 439 лв.

            -читалище "Ст.Караджа" с.Ст. Караджово            -            6 271 лв.

            -читалище "Светлина" с.Мамарчево          -            6 271 лв.

            -читалище "Ана Маймункова" с.Воден     -            6 271 лв.

            -читалище "Н.Й.Вапцаров" с.Попово        -            6 271 лв.

            -читалище "Просвета" с.Г. Крушево          -             6 271 лв.

            -Футболен клуб - Болярово                         -           13 000 лв.

12.Определя 65 бройки численост на персонала в общинската администрация в.т.ч.:

            12.1.Четиридесет и пет (45) бр. със средства за заплати по §01-00 в размер на 349 810 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;

            12.2.Двадесет (20) бр. дофинансирани бройки със средства за заплати по §01-00 в размер на 117 600 лв. за сметка на общински приходи;

13.Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.12.1 и 12.2, съответно за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.        

14. Определя численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по функции и дейности съгласно Приложение № 6 и Приложение №7;

15. Съгласно чл.11 от Закона за общинския дълг приема следните разчети:

            15.1. Плащания по кредита от Фонда за енергийна ефективност в размер на 34 517 лв. общо главница и лихви.

            15.2. Плащания по кредита от Фонда ФЛАГ в размер на 428 554 лв. общо главница и лихви.

            15.3.Максималният  размер на  общински дълг към края на 2013 г. не може да надвишава  269 820 лв.

16. Определя размера на просрочените задължения от минали години 14 950 лв., които ще бъдат разплатени през 2013 г. и размера на просрочените вземания 105652 лв., които ще бъдат събрани през годината.

17. Утвърждава план-график за разплащане на просрочените задължения, съгласно Приложение № 9.

ІІ. На основание чл.13 от ЗОБ задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.

ІІІ.  На основание  чл.27 ал.1. чл.28 ал.1 и 2 от ЗОБ възлага на  кмета на общината:

1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

4. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности ;

5. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и  размер в частта за местните дейности;

6. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

ІV.Финансирането на плащанията за бюджетната 2013 година да се извършва, като се спазват следните приоритети:

1.Плащания по обслужване на общинския дълг;

2.Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи и стипендии;

3.Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните и образователните заведения;

V. На основание чл.44 ал.1,т.5 и т.7 от ЗМСМА задължава кмета да организира изпълнението на общинския бюджет и решението на ОбС и да разработи и представи бюджета в срок  до един месец след приемането в МФ и Сметна палата.

VІ. На основание чл.25 ал.1 от ЗОБ задължава кмета на общината да внесе в ОбС информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и на основание чл.25 ал.2 от ЗОБ да информира местната общност за изпълнението на бюджета по ред, определен от ОбС- Болярово.

VІІ. На основание чл.44 ал.1 т.18 от ЗМСМА задължава кмета на общината да изпраща на ОбС административни актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на приетите решения на ОбС в тридневен срок от издаването или подписването им.

 

 

 

 

 

 

  •