Начало » Новини » Новинa
Актуално
Помощ за хора в неравностойно положение

29 Март 2013

Помощ за хора в неравностойно положение


Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0038-C0001 „Взаимопомощ в общността", финансиран по Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома", Община Болярово на 25.03.2013 год. след проведена процедура за подбор назначи 26 лица за позиции личен асистент, социален асистент и домашен санитар в Център за услуги в домашна среда. Лицата предоставят социалните услуги на 70 потребители от 11 населени места на общината. Всички одобрени лица задължително ще преминат начално обучение, ако липсва такова и надграждащо обучение за актуализиране на знанията им. Назначен е персонал за управление - управител и социален работник.
Почасовото обслужване ще даде възможност наетия персонал по проекта да работи на база гъвкав механизъм за предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните нужди на потребителите.
Проектът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещи лица и безработни лица в трудоспособна възраст.


Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция социално подпомагане.

  •