Начало » Новини » Новинa
Актуално
Встъпителна пресконференция за представяне на трансграничния проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство”

24 Април 2013

Встъпителна пресконференция за представяне на трансграничния проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство"

 

Лора Величкова

 

   На 24 април 2013 година в залата  на Младежки дом- град Болярово от 11 часа пред представители на образование и култура, пенсионери и членове на общинската администрация, ученици и други граждани бе представен новия трансграничен проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство" № 2007СВ16IPO008-2011-2-139.

   Гости на представянето бяха кметовете на общините- партньори Болярово и Кофчаз Христо Христов и Нури Чалъшкан, Ибрахим Цекич, заместник-кмета на община Болярово Нина Терзиева и секретаря Мария Чанева.

   След като ги представи, госпожа София Минева- ръководител на проекта, чрез презентация запозна присъстващите с целите, дейностите и всички подробности около самият проект.

   Водещ партнор е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, втори партньор е община Болярово и трети- община Кофчаз. Времетраенето му е 12.04.2013- 11.04. 2014 г. Общият бюджет е 95 441 евро, като за Общинското училищно настоятелство са 23 495 евро, община Болярово - 40 228 евро, община Кофчаз - 31 717 евро.

   Главната цел на проекта е създаване на благоприятни условия за разумното използване на местните природни дадености и културното наследство в целевата зона - общините Болярово и Кофчаз. А подцелите:  подобряване на  качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси,опазването на природните културно-исторически ценности и културно наследство и създаване на съвместни стратегии и промоции на програми и техники за устойчиво използване на природните дадености.

   Дейностите по проекта са общо 11. Като дейност 1, която в момента протича е сформиране на екип па проекта. Той ще се състои от ръководител (София Минева), координатор (Надя Сиракова), технически сътрудник (от турските партньори) и счетоводител(от българска страна). Тази дейност включва и разработване на процедури за възлагане на обществени поръчки, които в момента също текат.

   Втората дейност ще се състои в проучване на природните дадености и културното наследство. Ще се направи проучване, ще се идентифицират и ще се класифицират природните забележителности и културно наследство.Тази дейност ще доведе до разработване на съвместна програма за опазване и поддържане  на природните дадености и културно наследство

  При третата дейност ще се направи маркетингово проучване и анализ на туристическите атракции и възможности в двете общини. За тази цел ще се направи проучване и анализ на туристическите атракции в двете общини - туристически маршрути, места за отдих и др.; оценка на възможностите за развитие на туризма в двете общини и ще се разработи маркетингова стратегия за развитието на туризма в двете общини, като част от дадена оперативна програма.

  Дейност 4 е изследване на културните паметници в двете общини. Работна група ще изследва, идентифицира и класифицира турските културни паметници в община Болярово. Работна група ще изследва, идентифицира и класифицира българските културни паметници в община Кофчаз. В работната група ще участват представители на двете общини, местни културни институции, НПО и др.

  Дейност 5 е свързана с разработване на съвместна програма за опазване и поддържане на културните паметници в двете общини. На базата на дейност 4 ще бъде създадена съвместна програма.Чрез дейността ще бъдат определени конкретните стъпки и действия за реализиране на тази инициатива. Ще се проучат възможности за тяхното финансиране.

   Дейност 6: Културен обмен. Участие на фолклорни групи от община Кофчаз в 16-я  НДФС "Върбова свирка свири". Участие на фолклорни групи от община Болярово в празник на община Кофчаз. Кръгла маса за младите хора в Болярово: ще се обсъдят възможности за сътрудничество и ще се подготви програма за съвместни инициативи.

   Дейност 7 е срещи на представители на образователните институции. Срещите ще са в Кофчаз и в Болярово.

   Осмата дейност се състои в подготовка и издаване на обща рекламна брошура. Брошурата ще съдържа информация за туристическите атракции в двете общини. Целта е чрез нея да се представи туристическия потенциал на двете общини и резултатите от проекта. Брошурата ще се разпространява сред местното население, туристи и гости на двете общини.

  Дейност 9 е рекламни листовки и пощенски картички. Рекламни листовки ще съдържат кратка информация за атракции, места за отдих, транспорт и др. и ще бъдат издадени на български, турски и английски език. А пощенските картички ще са 1500 на брой със забележителности от Болярово и Кофчаз.

  Дейност 10 е изготвяне на брошура на паметниците на културата. Ще се изготви и издаде брошура "Турските културни паметници в община Болярово и българските културни паметници в община Кофчаз" - 1000 бр.

   Дейност 11 е свързана с  дейности за информация и публичност. Встъпителна пресконференция в Болярово - презентиране на проекта. Това ще са: заключителна пресконференция в Кофчаз - представяне резултатите от проекта; публикации в медиите - информация за напредъка и постиженията на проекта; рекламна листовка и плакат; брошури.

   След излушването на презентацията, госпожа Минева даде думата за изказвания, мнения и предложения. Изказвания направиха кметовете на двете общини - Христо Христов  и  Нури Чалъшкан, партньори по проекта, заместник-кметът на община Болярово  Нина Терзиева, Димитър Дичев, директор на ОУ "Стефан Караджа", Елена Николова - председател на пенсионерски клуб град Болярово, ученици от СОУ"Д-р Петър Берон" и др.

 

 

 

 

 

  •