Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесето заседание на Общински съвет- Болярово

7 Юни 2013

 

Двадесето заседание на Общински съвет- Болярово

 

Бинка Величкова

 

   На 30 май 2013 година от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе своето двадесето заседание.

   На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2013 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; разрешение за изготвяне на Общ Устройствен план на община Болярово; даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ на ПИ № 0000535 в землището на с.Мамарчево, община Болярово, за изграждане на Базова станция на "Космо България Мобайл" ЕАД; предложение за отмяна на правно основание записано в решение № 207 взето на заседание на ОбС Болярово в протокол № 19 от 26.04.2013 г. по т.3 от дневния ред в

точка ІІ.На основание чл.35, ал.5 от ЗОС и на ....... упълномощава кмета на общината да сключи договор с лицето спечелило търга и вместо това приема следното правно основание: точка ІІ.На основание чл.35, ал.6 от ЗОС и на ....... упълномощава кмета на общината да сключи договор с лицето спечелило конкурса за продажба на стояща дървесина на корен; предложение за отмяна на правните основания записани в решение № 210 взето на заседание на ОбС Болярово в протокол № 19 от 26.04.2013 г. по т.6 от дневния ред в точка 1.На основание чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и чл.4 от Закона за арендата в земеделието да се обяви публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя: поземлен имот № 000662 по КВС на с.Мамарчево с площ от 5,334 кв.м при граници описани в докладната записка при цена 15,00 лева на дка годишна вноска и поземлен имот № 049038 по КВС на с.Мамарчево с площ от 10,443 кв.м при граници описани в докладната записка при цена 15,00 лева на дка годишна вноска и решение № 214 взето на заседание на ОбС Болярово в протокол № 19 от 26.04.2013 г. по т.10 от дневния ред вточка 1. На основание чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и чл.4 от Закона за арендата в земеделието да се обяви публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя: поземлен имот № 054017 по КВС на с.Воден с площ от 14,334 кв.м при граници описани в докладната записка при цена 15,00 лева на дка годишна вноска

    Разгледани и гласувани бяха и отчети относно: работата на общинската администрация по Закона за здравето; състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  през 2012 година и работата на кмета на кметство с.Мамарчево.

 

 

 

  •