Начало » Новини » Новинa
Актуално
Подписа се договор за „Изпълнение на строителен надзор” за обект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово”

11 Юни 2013

Подписа се договор  за  „Изпълнение на строителен надзор" за обект Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово"

 

Лора Величкова

 

  На 10 юни 2013 година в град Болярово  между кмета на община Болярово Христо Христов и управителя на фирма „Пешев" ЕООД Свилен Пешев се подписа договор относно  „Изпълнение на строителен нодзор за обект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово". Фирмата е регистрирана в село Първенец, община Родопи, област Пловдив.

   Проектът е по  Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/4.1-04/2010- „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за населението на община Болярово от наводнения. Чрез прилагане на устойчиви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда корекция на р. Поповска в участъка, започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Предвидените дейности не са  свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Освен това реализацията на инвестиционното предложение ще подобри проводимостта на речното корито и ще предотврати заливането на прилежащите терени и нормалната експлоатация на жилищните сгради.

  Стойността на проекта е 535 138,67 лв.

 

 

 

 

 

  •