Начало » Новини » Новинa
Актуално
Подписа се договор с изпълнителя относно „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

13 Юни 2013

Подписа се договор с изпълнителя относно „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност"

 

 

   На 12 юни  2013 година от 11 часа в сградата на общинска адмнинистрация- Болярово се подписа договор между кмета на община Болярово и     Димитър Керемидчиев              , управител на „Полисстрой" ЕООД, град Ямбол.

   Договорът е за  «Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност", ПИ 05284.501.194 (УПИ І - 194, кв. 33), гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол».  и е свързан с изпълнението на  проект "Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон", гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност", а изпълнението му се финансира от Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини"Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010, Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/049.

Общото мнение на двете страни по договора е , че дейностите по изпълнението му ще бъдат завършени, съгласно предложения график, което ще осигури цялостното изпълнение на проекта, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

   Общата стойност на проекта е 961 416,16 лева от които 792 125,44 лева - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и собствен принос на община Болярово в размер на 169 290,72 лева. Продължителността на изпълнение е 24 месеца.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ"д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие",съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

 

  

  •