Начало » Новини » Новинa
Актуално
Предстои обзавеждане и оборудване на офиса на Център за услуги в домашна среда гр.Болярово

14 Юни 2013

 

Предстои обзавеждане и оборудване на офиса на

Център за услуги в домашна среда гр.Болярово

 

 

На 10.06.2013 г. комисия, назначена съгл.заповед № РД-5-288/10062013 г.разгледа подадените оферти за участие в  публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за услуги в домашна среда " по проект BG051РО001-5.1.04-0038-С0001 "Взаимопомощ в общността" на община Болярово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "РЧР" 2007 - 2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG BG051РО001-5.1.04 "Помощ в дома".             

Постъпили са оферти  от следните фирми:

- Кооперация " Панда" гр.Бургас;

- "Кан Учтехспорт България"ООД гр .Ямбол;

- "Комплекс -2000" ООД  гр.Бургас.

Предстои да бъде избран изпълнител, с който ще се сключи договор

в законово определения срок.        

 Към момента 70 лица ползват по часово социалните услуги в Центъра за услуги в домашна среда.

Персонал от 26 социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници се грижат за възрастни лица, хора с увреждания и деца , като предоставят комплексна социална услуга. Осигурени са лични предпазни средства и работно облекло на персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

              /Бележка:Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран  от ЕС чрез европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този отразява официалното становище  на ЕС и договарящия орган./

 

  •