Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридневно обучение на общинската администрация по проект „ Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово”

24 Юни 2013

Тридневно обучение на общинската администрация по проект „ Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово"

Лора Величкова

   В периода 20 -22 юни 2013 година в конферентнанта зала на хотел „Сезони" - град Трявна се проведе обучение на кметове и кметски наместници и служители на общинската администрация на община Болярово. Обучението беше дейност по спечелен от общината ни проект, подписан на 17 април 2013 година. Наименованието на проектът е „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово", а ръководител е Мария Янчева, друг член на екипа е Гергана Симеонова. Стойността му е 88 048,55 лева, а времетраенето - 12 месеца.

    Темата на това тридневно обучение беше „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи." Обучителките бяха Станислава Христова и Невяна Никова от Център за професионално обучение „Стикс". В по - голямата си част обучението протече в две групи - кметове и кметски наместници и останалите служители на общинската администрация, поради разликите в спецификата на рабоатата им и допира с тези уязвими групи. На групата на кметовете и кметските наместници лектор беше Станислава Христова, а на втората група- госпожа Никова.

  Обучението съдържаше висока степен на интерактивност - работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и други. Всико това бе с цел пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на тези дейности обучаемите повишиха личната ефективност на работното си място, придобиха умения за справяне с лични негативни нагласи, идентифицираха личните си предразсъдъци и стереотипи, препятстващи ефективната работа  с представители от уязвимите групи и не на последно място осъзнаха предимствата от зачитане и приемане на ценността на раличията.

  Модулите, през които премина обучението, бяха главно три: Модеул 1 - Обществените процеси, водещи до маргинализиране на уязвимите групи; Модул 2 - Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи и Модул 3 - Идентифициране на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.

  В първия модул станаха ясни понятията маргинал (от латински) - намиращ се накрая - човек, който се намира на границата на различни социални групи, системи, култури, под влиянието на противоречащи си норми, системи, ценности и др.

Поясниха се и понятията маргинализация, маргинална личност и маргинална група. Както и видове маргиналност и потенциална маргинализация.

Лекция от този модул, бяха и „Дискриминация и антидискриминационно законодателство, защита срещу дискриминация" , където бяха разяснени значението на понятията и случаи в които има: дискриминация; обхват на закона; пряка и непряка дискриминация;  сексуален тормоз;  преследване; подбуждане към дискриминация; расова сегрегация; изграждане и поддържане на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места; обратна дискриминация (позитивна дискриминация).

  Във втория модул се засегнаха отговорите на въпросите - кои са уязвимите групи в България; ефективна подкрепа за уязвимите лица и групи от хора; принципите на политиките  за осигуряване на равнопоставеност и равни възможности на хората от уязвимите групи; интеграция на уязвимите групи; добре практики за интеграция на:  хора с увреждания; хора от етническите малцинства; бежанци и имигранти; хора с различна сексуална ориентация; възрастни в трудоспособна възраст; религиозни малцинства.

  По третия модул се дискутира ролята на стереотипите и предразсъдъците, техните форми, признаците на толерантност и социалните индикатори, симптоми на нетолерантност и поведенческите им индикатори.

  Чрез дискусиите и ролевите игри, всеки един разкри своите мисли и научи повече за отношението си към уязвимите групи, степента на предразсъдъци и толерантност в себе си и как да се поучи.

  Всички участници, след доказване на наученото, получи сертификат за преминал обучение. Но и всеки сподели с какви очаквания е дошъл и с какви изводи и нагласи си тръгва. Което е най - важно, радостно е и че всичко това ще спомогне за работата на всеки един и занапред.

  А още по - радващо е, че по други дейности по проекта предстоят други обучения, включително и изучаване на английски. Това несъмнено ще обучи едни още по - способни професионалисти и ще докаже колко полезни са такива проекти за общинските служители.

 

  •