Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и първо заседание на Общински съвет- Болярово

24 Юни 2013

 

Двадесет и първо заседание на Общински съвет- Болярово

 

Лора Величкова

 

  На 24.06.2013 год. от 09,30 часа Общинския съвет - Болярово проведе двадесет и първото си заседание.

   На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; реализиране на проект "Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "Д-р П.Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 година; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; кандидатстване на община Болярово с проектни предложения «Текущ ремонт на Читалищен дом - сграда за култура и изкуство» - град Болярово; «Текущ ремонт на сградата на НЧ  «Стефан Караджа - 1904 г.»- село Стефан Караджово,  «Текущ ремонт на сградата на  НЧ «Ана Маймункова - 1894 г.» - село Воден по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 31 Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.»

 

 

 

  •