Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тече изпълнението по няколко проекта в община Болярово

19 Юли 2013

Тече изпълнението по няколко проекта в община Болярово

 

Лора Величкова

 

По няколко от одобрените проекти на община Болярово тече усилена работа. Единият е „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност". Работници на фирмата - изпълнител „Полисстрой" ЕООД, град Ямбол вече значително напредват с ремонтните дейности, видно е и от снимката. Общата стойност на проекта е 961 416,16 лева от които 792 125,44 лева - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и собствен принос на община Болярово в размер на 169 290,72 лева. Продължителността на изпълнение е 24 месеца.

Друг важен проект, по който софийската фирма - изпълнител „Микс- констръкшън" ООД активно работи е „Техническо и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр.Болярово". До два месеца почистването трябва да приключи, стана ясно от думите на специалист от фирмата. Проектът е по  Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010- „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за населението на община Болярово от наводнения. Чрез прилагане на устойчиви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда корекция на р. Поповска в участъка, започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Стойността на проекта е 535 138,67 лв.

Друг проект, по който се работи е „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово", а ръководител е Мария Янчева.Стойността му е 88 048,55 лева, а времетраенето - 12 месеца.

Работа тече и по трансграничния проект за пътя Странджа - Малкочлар. Това се потвърждава и от съвместното изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа. Общата сума по проекта е 210 934 лв. 210 934 лв., като от тях за община Болярово са предназначени 117 262 лв. Реализирането му е до края на 2013 г. Другият трансграничен проект, по който текат дейностите е „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство". Водещ партньор е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, втори партньор е община Болярово и трети- община Кофчаз. Времетраенето му е 12.04.2013- 11.04. 2014 г. Общият бюджет е 95 441 евро.

Общината е партньор и по проекта „Тонзос - магията на Тунджа - маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово".

Започнаха дейностите и по проект „Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово" по договор № 28/322/00850/27.11.2012г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР. Проекът е на стойност 1 543 972, а крайният срок - 15 юли 2015 година.Общата му цел е да допринесе за подобряване средата на живот, стимулиране на местното икономическо развитие и привличане на инвестиции чрез реконструкция на централната градска част на град Болярово.

Работи се и по проектите „Язовир Малко Шарково- туристът в рая на птиците" , „Взаимопомощ в общността"(231 847 лв) и „Подай ми ръка сега, утре може да бъде късно"(Стойността му е 107 000 лв., осигурява ги ОП „Развитие на човешките ресурси".)

В най- скоро време се очаква да започне работа и по реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа (по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321- „Основни услуги за  населението") на стойност 4 107 756 лв.

 

 

  •