Начало » Новини » Новинa
Актуално
Последен етап от обучението за предоставяне на почасови услуги в домашна среда

28 Октомври 2013

Последен етап от обучението за предоставяне на почасови услуги в домашна  среда

 

Logo

На 05.11.2013 г. финализира  обучението на 26 курсисти по проект BG051PO001-5.1.04-0038-C0001 „Взаимопомощ в общността" на община Болярово, в изпълнение на сключен с АСП Договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  ОП "РЧР" 2007- 2013 г., съфинансирана  от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома".

Персоналът по проекта ще премине последното еднодневно обучение за придобиване на подходящи знания и умения за предоставяне на качествени грижи в домашна среда. Лектор на обучението е гл.асистент Светослава Яновска от Технически колеж гр.Ямбол.

След въвеждащото 4 дневно  и еднодневно надграждащо обучение, персоналът ще премине и последния етап на обучение.

ТО на НТС - Ямбол ще издаде и връчи на завършилите курсисти документи за придобита професионална квалификация  - удостоверение образец 3-37 на МОМН.

 

              /Бележка:Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран  от ЕС чрез европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този отразява официалното становище  на ЕС и договарящия орган./

 

 

 

 

  •