Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Болярово

29 Октомври 2013

Двадесет и шесто заседание на Общински съвет - Болярово

 

   Лора Величкова

 

 

 

    На 29 октомври 2013 година от 9.30 часа Общинския съвет -  Болярово проведе двадесет и шестото си заседание.

    На него бяха разгледани, разисквани и приети докладни записки относно: приемане на годишен план за лесфонд 2014 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2013 година; предприетите мерки за повишаване готовността за действие в усложнена зимна обстановка на община Болярово за сезон 2013 - 2014 година; отдаване под аренда на земеделска земя - общинска собственост в землищата на с.Воден и с.Иглика; предложение за решение, за откриване на детска педагогическа стая на обществени начала, предоставяне на помещение за ДПС и назначаване на извънщатен инспектор на детска педагогическа стая в община Болярово; предложение за придобиване и актуване от община Болярово на безстопанствен недвижим имот, бивша собственост на заличената ЗПК "Индже войвода-94" с.Попово, община Болярово, област Ямбол, намиращ се в с.Попово, община Болярово, област Ямбол и представляващ първи етаж от масивна двуетажна административна сграда, построена в поземлен имот VІІІ-263 в кв.11 по плана на с.Попово с площ 164 кв.м ведно с идеална част от общите части на сградата и от мазе - полуподземно при граници на поземления имот: от двете страни улици, ПИ ІХ-262 и ПИ VІІ-264; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Воден; предложение на областен управител на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от "Асоциация по В и К - Ямбол" на заседание на 14.11.2013 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово по въпросите от дневния ред на Общото събрание на асоциацията;    искане на ОС "Земеделие" Елхово офис Болярово за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи на наследниците на Станчо Станчев Радулов, б.ж. на с.Камен връх, община Болярово в землището на с.Камен връх, община Болярово по молба на наследника София Станчева Жечева с постоянен адрес в гр.Ямбол на ул. "Тракия" №5 по преписка с вх. №Н2824 от 02.06.1992 г. на Поземлена комисия Болярово възстановени с протокол № 9301 от 14.09.1999 г. на Поземлена комисия Болярово общо 88.400 дка по влязло в сила съдебно решение № 101 от 09.07.1999 г. по гр. д. № 116 от 1998 г. по описа на Районен съд Елхово; съгласие за прокарване на водопровод-главен клон І - първа част към Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа гр.Болярово, от ПИ 05284.270.287 до гр.Болярово ОКЕ 359;  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 05284.581.2 по КК на гр.Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 05284.581.901 по КК на гр.Болярово.

 

  •