Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извършени и предстоящи дейности, планирани по Бюджетния календар за разработване на бюджет за 2014 година на община Болярово

23 Ноември 2013

Извършени и предстоящи дейности, планирани по Бюджетния календар за разработване на бюджет за 2014 година на община Болярово

 

Лора Величкова

 

През този месец започна изпълнението на планираните дейност по бюджетния календар във връзка с разработването на проектобюджета на община Болярово за 2014 година.

До 8 ноември 2013 година бяха определени приоритетите и бюджетните насоки. След това със своя заповед (№ РД-5- 559  /07.11.2013 год. - публикувана в този брой) кметът на община Болярово определи работни комисии за подготовка на проектобюджета. До 11 ноември 2013 година последваха планираните по календара :  уведомяване за старта на бюджетната процедура по набиране на предложения - връчване на заповедта, изпращане на писма, съобщение по местната кабелна телевизия, местни и регионални вестници, интернет страницата на общината, поставяне на кутии за предложения от местната общност.

Следва в срок до 29 ноември 2013 година да бъдат представени предложение за проектобюджет 2014 от :  кметове, кметски наместници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и звена на бюджетна издръжка, общински служители, граждани и институции.

През декември ще се проведат първите общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки, ще бъдат разгледани предложения и решения.

В срок до 20 дни след получаване на указания от Министерството на финансите ще бъде изготвена програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, предоставяне и обобщаване от началник отдел БФСД за съставяне на бюджет 2014. Балансиране на приходите и разходите за държавни и местни дейности. А до 22 дни след получаване на указанията от финансовото министерство ще бъде прегледан, разискван и одобрен проекта от екипа по бюджета.

В срок до 23 януари 2014 година ще бъде публикувана поканата за публично обсъждане на проектобюджета. А в срокове, определени по чл.11 ал.6 от ЗОБ ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2014 година. В него ще вземат участие граждани, неправителствени организации, представители на бизнеса и всеки, пожелал да присъства и изкаже мнение или предложение.

След приключването и протоколирането но публичното обсъждане на проектобюджета на община Болярово за 2014 година, служителите на отдел „Бюджет и финансово- счетоводни дейности" ще обобщят направените предложения и ще внесат корекции в първоначалната разработка.

А в срока по чл.11,ал.7 от ЗОБ ще бъдат разработени материалите и проектобюджета ще бъде внесен за разглеждане и обсъждане в постоянните комисии. Това ще се случи след  приемане на ЗДБРБ за 2014 г. и Постановлението за неговото изпълнение. В срока по чл.12 от ЗОБ, на проведеното заседание на Общински съвет - Болярово предстои да се приеме бюджета на общината за 2014 година. След което служителите на отдел „Бюджет и ФСД" и счетоводители на ВРБК ще разработят бюджета по пълна бюджетна класификация и ще обобщят бюджетите на ВРБК.

Последното, което ще се извърши по бюджетния календар, ще е представяне на бюджета на общината пред Министерство на финансите и Сметна палата (в срока по чл.15 ал.1 от ЗОБ).

Жителите на общината и наши читатели ще бъдат информирани за хода на обсъждането и приемането на бюджет 2014.

 

 

  •