Начало » Новини » Новинa
Актуално
До гражданите на гр.Болярово Уважаеми съграждани,

28 Ноември 2013

                                                                      До

                                                                      гражданите

                                                                      на гр.Болярово

 

 

                Уважаеми съграждани,

 

 

 

               За изпълнение на дейност"Информираност и публичност" по проект "Взаимопомощ в общността" BG051PO001-5.1.04-0038-C0001 по ОП " РЧР" 2007 - 2013 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  на 29.11.2013г. в общинска зала на община Болярово , ул.- "9-ти септември" № 11 от 11.00 часа ще се проведе пресконференция за отчитане  напредъка по проекта.

              Каним всички наши партньори, потребители на  социални услуги, граждани да присъстват на събитието.

 

 

 

 

 

                                                       Кмет на община Болярово

                                                     /Христо Христов/

 

М.Ч.

 

                                               

 

              /Бележка:Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран  от ЕС чрез европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този отразява официалното становище  на ЕС и договарящия орган./

 

  •