Начало » Новини » Новинa
Актуално
Приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обект «Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ”Д-р П.Берон”

6 Декември 2013

Приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обект «Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ"Д-р П.Берон"

 

Лора Величкова

 

 

    На 5 ноември 2013 година, на основание заповед № РД -19- 2070/ 03.12.2013 на Дирекция за национален строителен контрол бе сформирана приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обект „ Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ"Д-р П.Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност". Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Финансирането е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини"Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010, Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/049. По договор продължителността на проекта е 24 месеца (от 27 февруари 2012 г. до 27 февруари 2014 г.), но беше изпълнен до месец ноември 2013 г.

    Комисията бе в състав: председател инж. Милен Стамов (гл. инспектор РО «НСК»- Ямбол при РДНСК Югоизточен район) и членове - Христо Христов (кмет на община Болярово), инж. Череша Никова (управител на «Фактор - 2002» ЕООД, град Бургас, Стоян Тенев (началник УПБЗН - гр. Елхово), Христо Иванов - представител на ( РИОСВ - Стара Загора), инж. Димитър Керемидчиев (управител на «Поллистрой» ЕООД, гр. Ямбол, Васил Гаджуров (директор на СОУ «Д-р Петър Берон».

   Обектът беше приет без забележки и се подписа протокол. Преписката е представена в ДНСК - София за издаване на разрешително за ползване.

 

  •