Начало » Новини » Новинa
Актуално
Встъпителна пресконференция по проект

17 Януари 2014

Встъпителна пресконференция по проект

 

Лора  Величкова

 

На 16 януари 2014 година пред обществеността на град Болярово бе представен проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово", Договор № 13-13-43/29.11.2013г., финансиран от ОПАК. Общата стойност на проекта е 76 982,20 лева, а времетраенето му - 9 месеца

Гости на събитието бяха кметът на общината Христо Христов, председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, както и представители на областния вестник „Време", КТВ „Странджа" - Елхово и общинския вестник „Крайгранична искра".

Началната пресконференция бе открита от ръководителя на проекта Нина Терзиева, заместник - кмет на община Болярово. Тя приветства присъстващите и даде думата на доц. Косьо Стойчев, управител на „РЕГИОПЛАН" ЕООД - гр.София. Чрез подробна презентация, той, като част от екипа на фирмата изпълнител представи целите, дейностите, индикаторите на проекта.  „РЕГИОПЛАН" ЕООД - гр.София e фирмата - изпълнител по договор с предмет консултатнтски услуги по разработване, анализи и оценка на стратегически документи за развитие на община Болярово. Бенефициент по проекта е община Болярово.

Оперативната програма, по която ще се изпълнява този проект е „Административен капацитет" 2007 - 20131 приоритетна ос „Добро управление", подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

Общата му цел е въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг

и контрол на изпълнението на общински политики в Болярово. Специфичните цели : създаване на синхрон още на етап планиране между разработваните на местно ниво стратегически документи, потребностите на местното население на Болярово и регионалните и национални приоритети и стратегии, които да бъдат продължени при изпълнението и отчитането им; оценка на стратегически документи, които действат през настоящия програмен период, като се отчетат новите реалности и актуалните интереси на местните общности; разработването и приемането на нови местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период; съобразяването на всички тези документи с националните и регионални/местни приоритети, както и с действащото законодателство; консултиране на разработваните документи с всички заинтересовани страни и координацията им с документите на останалите администрации.

Целевите групи са: общинска администрация - Болярово; Общински съвет  -Болярово; неправителствени организации и граждански сектор; местен бизнес.

Дейност 1 включва изработване на инструментариум за действие, разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Болярово и изпълнението на политики от общинската администрация, разработване  на Механизъм за прилагане принципа на партньорство при прилагане на  политиките за регионално развитие на областно и местно ниво, въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол.

Дейност 2 ще е : разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Болярово 2014-2020г. На база разработената Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за същия период и Програма за управление на ОПР  Болярово 2014-2020г;

По третата дейност ще се извърши на предварителна оценка по разработения ОПР на община Болярово за периода 2014-2020г.; ще се изготви и последваща оценка на действащото ОПР на Община Болярово за периода 2007-2013г.;

Дейност 4 включва: разработване на три броя анализи „разходи-ползи" за ключови проекти на ОПР Болярово 2014-2020г., а петата дейност - Концепция за пространствено развитие на общината  2014-2020г.

Дейност 6 - изготвяне на програма за управление на отпадъците 2014-2020, а последната, седма дейност - изготвяне на програма за управление на околната среда 2014-2020.

След презентацията кметът на община Болярово се обърна към изпълнителите и всички присъстващи. Той сподели радостта си,че има възможност да се осъществи толкова нужен и полезен проект за общината. Увери изпълнителите, че специалистите в общинска администрация, които са с богат опит,  с радост ще съдействат за изпълнението на проекта и пожела успех на съвместната работа.

 

 

 

 

 

  •